Servicios - 502526-2019

24/10/2019    S206

Dinamarca-Valby: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 206-502526

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Forsyningstilsynet
Número de identificación fiscal: 33750250
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Persona de contacto: Søren Brand Clausen
Correo electrónico: sbcl@forsyningstilsynet.dk
Teléfono: +45 41715381
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://forsyningstilsynet.dk/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251970&B=KA
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251970&B=KA
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Tilsynsmyndighed Energi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af kontrakt om drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af elpris.dk

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet omfatter drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Forsyningstilsynets eksisterende elprisportal (herefter løsningen). Løsningen er en digital sammenligningsportal, hvor løsningens brugere selv indberetter oplysninger til. Forsyningstilsynet varetager selv first level support af løsningens brugere Leverandøren skal efter en opstarts- og transitionsfase forestå driften, supporten, vedligeholdelsen og videreudviklingen af løsningen.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 200 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72261000 Servicios de apoyo al software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72315200 Servicios de gestión de redes de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Descripción del contrato:

Forsyningstilsynet udbyder en opgave om drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af elpris-portalen, elpris.dk (herefter løsningen). Udbuddet drejer sig således om en leverancekontrakt som omfatter drift, support, vedligehold og videreudvikling af løsningen.

Forsyningstilsynet vil være ordregivende myndighed og kontraktpart i forhold til den valgte leverandør.

Løsningen er en sammenligningsportal for elpriser og vilkår på det danske detailmarked for elektricitet. Løsningen henvender sig til både private forbrugere og erhvervsvirksomheder med et elforbrug på op til 100 000 kWh om året. Elhandelsvirksomhederne har en forpligtelse til enhver tid at indberette korrekte og relevante oplysninger om deres produkter til løsningen.

Formålet med sammenligningsportalen er, at forbrugerne på en nem og overskuelig måde kan danne sig et overblik over udbuddet af de forskellige elprodukter og tilhørende priser.

Forsyningstilsynet er ansvarlig for elprisportalen, både i forbindelse med driften og videreudvikling af elprisportalen.

Løsningen skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 840 af 15.8.2019, ”Lov om elforsyning”, § 82 b, stk. l, være gratis og offentligt tilgængelig på internettet og sikre gennemsigtighed omkring elpriser, rabatter og vilkår. Der vil derfor bl.a. blive lagt særlig vægt på brugervenlighed af portalen for at sikre en høj anvendelighed, specielt i forhold til elforbrugerne.

Løsningen har følgende hovedegenskaber:

1) En indgang til hver af de 3 overordnede brugergrupper hhv. elforbrugere, elhandlere og Forsyningstilsynet;

2) En service/systemgrænseflade, for primært elhandlere, til automatisk indberetning og opdatering af elpriser og elprodukter;

3) En service/systemgrænseflade til udtræk af rådata for elpriser og elprodukter;

4) Specifikke funktionsområder i elprisportalen, navnlig at:

(a) Informere om elmarkedet,

(b) Sammenligne elprodukter med udgangspunkt i elforbrugerens situation/profil, således at der sikres en høj grad af fleksibilitet i ændrede sammenligninger,

(c) Oprette og vedligeholde stamdata om elhandlere,

(d) Tilknytte og vedligeholde elprodukter og elpriser, således at der sikres en høj grad af fleksibilitet i forhold til nye/ændrede produkter mv.,

(e) Overvåge og kvalitetssikre/validere indberetninger om elpriser og elprodukter,

(f) Lave statistiske udtræk.

De udbudte hovedydelser omfatter bl.a. følgende:

A. Drift:

Leverandøren påtager sig at drifte løsningen, herunder bl.a.:

— ved varetagelse af den løbende drift af løsningen,

— ved sikring af at driften lever op til de aftalte servicemål,

— ved at sikre backup af systemer, der indgår i løsningen, og

— ved at overvåge løsningens tilstand.

B. Support:

Leverandøren påtager sig at udføre support af systemet, herunder bl.a.:

— ved en service desk, hvor ordregivers henvendelser vedr. incidents, fejl og spørgsmål (support) behandles,

— ved at besvare diverse tekniske spørgsmål fra ordregivers kontaktpersoner ifm. den daglige drift,

— ved håndtering af fejl og incidents, og

— bistå ordregiver med overdragelse til ny leverandør.

D. Videreudvikling:

Leverandøren forpligter sig til efter bestilling fra ordregiver og indgåelse af aftaler herom, at foretage videreudvikling, herunder bl.a. tilføjelser af yderligere funktionalitet til løsningen. Se yderligere i II.2.14).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 200 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kunden kan forlænge kontrakten på samme vilkår med op til 2 gange 12 måneder, jf. kontraktens regulering herom.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behov- og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, jf. kontraktens bilag 3 og bilag 3.a.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Forsat fra II.2.4):

Endvidere skal der leveres tilknyttet rådgivning og konsulentydelser i forhold til løsningen samt bistand med ophørsydelser i forbindelse med kontraktens ophør. Leverandøren skal desuden levere programmel til erstatning af ordregivers eksisterende licenser til standardprogrammel, som udløber ved ophør af ordregivers eksisterende aftale.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Leverandørens balance eller uddrag heraf i de seneste 3 regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:

Fremlæggelse af en liste over de for denne opgave mest relevante tilsvarende tjenesteydelser, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Der kan maksimalt angives 5 leverancer, uanset om der er tale om en enkelt virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, dvs. referencenr. 1-5. Referenceangivelser, der ligger herudover, vil der blive set bort fra.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Tilbudsgiveren vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiveren eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af den til enhver tid gældende relevante persondatalovgivning.

Kontrakten stiller krav til leverandørens informationssikkerhed.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

I relation til punkt I.3) bemærkes, at der i tilbudsfasen vil være adgang til datarum, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt II.3) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af portalen i forbindelse med evt. genudbud eller salg til ekstern aktør.

I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at standarddokumenter f.eks. licensbetingelser kan leveres på engelsk.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 30.10.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019