Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50265-2023

25/01/2023    S18

Dänemark-Charlottenlund: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 018-050265

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gentofte Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 19438414
Postanschrift: Bernstorffsvej 161
Ort: Charlottenlund
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 2920
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jeppe Kildegaard
E-Mail: jkil@gentofte.dk
Telefon: +45 39980000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gentofte.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://rib-software.dk/udbudsportal
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af Totalrådgivning – Gentofte Kommune – Ombygning af Rygårdcentret til 57 almene boliger

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gentofte Kommune har besluttet af ombygge eksisterende plejeboliger på Rygårdcentret, og udbyder hermed totalrådgivningen i den forbindelse. Totalrådgiveren skal færdigprojektere projektet ud fra byggeprogram med tilhørende tegningsmateriale til og med udførelsesprojekt, gennemføre udbud af hovedentreprise i EU-udbud, Cx, projektopfølgning, fagtilsyn og aflevering. Ombygningen omfatter eksisterende 57 ældreboliger til 57 nye moderne almene plejeboliger. Herudover skal det eksisterende daghjem, tandklinik og produktionskøkken renoveres.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
Hauptort der Ausführung:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gentofte kommune efterspørger med nærværende udbud en erfaren totalrådgiver til at forestå projektering af ombygning af Rygårdcentrets 57 ældre boliger til 57 nye almene plejeboliger. Ud over ombygningen af boligerne skal der ombygges og etableres nye fælles- og servicearealer. Dette skal ske ved en rokade af funktioner, herunder bl.a. tand- og fodklinik. Totalrådgiveren overtager projekteringslederrollen og skal færdigprojektere dispositionsforslag ud fra udbudsmateriale og projektere de efterfølgende faser frem til og med udførelsesprojekt. Herudover skal totalrådgiveren udarbejde udbudsmateriale til gennemførelse hovedentreprise i EU-udbud. Efter hovedentreprenøren er valgt, skal totalrådgiveren forestå projektopfølgning og fagtilsyn, mangelregistrering, opfølgning på mangelafhjælpning samt være bygherren behjælpelig med at forestå afleveringsforretningen og forestå 1 års gennemgangen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 31
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave. Ordregiver udvælger maksimalt 4 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• erfaring med projektering af ombygning til almene plejeboliger

• erfaring med projektering af ombygning af bevaringsværdigt byggeri

• erfaring med projektering som indeholder genanvendelse/genbrug af demontering af byggematerialer

• erfaring med overholdelse af Den frivillige bæredygtighedsklasse

• erfaring med ombygning af byggerier i drift og med flerfaset udførelse

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Se udbudsbetingelserne. Anmodning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse skal ske gennem Byggewebs udbudsportal med udbudsnummer TN889374

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af oplysninger om ansøgers resultat (EBIT), omsætning og soliditetsgrad i de to seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne afgives i ESPD afsnit IV.B. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskravet, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet i form af virksomhedernes balance eller uddrag heraf de to seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, hvis offentliggørelse af balance er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for den finansielle formåen. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de to seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som minimuskrav til egnethed kræves:

Ansøgers resultat (EBIT) skal være positiv i de seneste to disponible regnskabsår

Ansøgers omsætning skal være på på minimum 35 mio. kr. i de seneste to disponible regnskabsår

Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 10% i de to seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal angive referencer for udført relevant totalrådgivning jf. punkt II.2.4) inden for de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Følgende bedes oplyst i forbindelse med referencerne:

• Ansøgers rolle og ansvarsområder i forbindelse med opgaven

• Entrepriseform

• Størrelse på opgaven (areal og entreprisesum)

• Start og slut på totalrådgivningen, samt status på sagen

Der må højst vedlægges 5 referencer og hver reference må max fylde 2 A4-sider .

Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed og andre aktører, som ansøger baserer sin kapacitet på.

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave.

Ordregiver udvælger maksimalt 5 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• erfaring med projektering af ombygning til almene plejeboliger,

• erfaring med projektering af ombygning af bevaringsværdigt byggeri

• erfaring med projektering som indeholder genanvendelse/genbrug af demontering af byggematerialer

• erfaring med overholdelse af Den frivillige bæredygtighedsklasse

• erfaring med ombygning af byggerier i drift og med flerfaset udførelse

Oplysninger om referencer anføres i ESPD del IV C. Det tillades at der der i dette punkt udelukkende henvises til separate referencebilag.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som mindstekrav til referencer kræves følgende:

a) Ansøger skal angive mindst 3 referencer, der vedrører renovering og/eller ombygning af plejecentre.

b) Ansøger skal angive mindst 1 reference, der vedrører renovering af bevaringsværdige bygninger.

C) Ansøger skal angive mindst 1 reference, der vedrører ombygning af boliger i hoved- eller storentreprise med et areal på minimum 5.000 m².

Samme reference kan opfylde flere punkter.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Den udbudte kontrakt er baseret på ABR18 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2020, jf. kontrakten

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 06/03/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Byggewebs udbudsportal TN 889374. Udbuddets titel er "Udbud af Totalrådgivning – Gentofte Kommune – Ombygning af Rygårdcentret til 57 almene boliger".

Der er fri adgang til det samlede udbudsmateriale efter gratis oprettelse af brugerprofil Byggeweb. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet opgaven efter sin karakter ikke er egnet hertil, og idet vurderes, at der kan opnås den mest effektive og hensigtsmæssige opgaveløsning ved at udbyde opgaven samlet.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de andre aktørers tekniske – og/eller økonomiske kapaciteter for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske – og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelon "Bilag 3.1 Paradigme Støtteerklæring" bedes anvendes. Hvis ansøgeren baserer sig på en anden enhedsøkonomiske formåen, skal denne anden enhed tillige erklære at være solidarisk med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf. §153.

I relation til pkt. IV.2.6 bemærkes, at vedståelsesfristen er 3 måneder efter fristen for afgivelse af tilbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.

Kontrakten anslås samlede værdi jf. pkt. II.1.5 indeholder ikke honorar i forbindelse med evt. optioner.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internet-Adresse: http://klfu.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbuddet, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: København
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internet-Adresse: http://kfst.dk/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023