Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 502703-2018

15/11/2018    S220    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Организиране и изпълнение на обучение и други дейности за изграждане на капацитет в ЕС, Исландия и Норвегия за организациите на потребителите, други действащи лица и заинтересовани страни във връзка с политиката за защита на потребителите

2018/S 220-502703

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
Пощенски адрес: Ariane Building 400, Route d'Esch
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00
Пощенски код: L-2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Gilda Capuano
Електронна поща: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Факс: +352 4301-33059

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4109
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изпълнение на програми на ЕС за здравеопазване, защита на потребителите, инициативата BTSF и популяризиране на селскостопанските продукти

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организиране и изпълнение на обучение и други дейности за изграждане на капацитет в ЕС, Исландия и Норвегия за организациите на потребителите, други действащи лица и заинтересовани страни във връзка с политиката за защита на потребителите

II.1.2)Основен CPV код
80500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поканата е да се разработи ефективен подход за изграждане на капацитет на организациите на потребителите и да се осигурят обучения/семинари за представителите на организациите на потребителите от участващите държави, включително други действащи лица и заинтересовани страни във връзка с политиката за защита на потребителите. Изпълнителят трябва да разработи ефективен подход за изграждане на капацитет, включително убедителен анализ на нуждите, който да е полезен както като доказателство при създаването на политики от Комисията, така и като съвет към асоциациите на потребителите как най-добре да разработят своя подход за вътрешно обучение и изграждане на капацитет, включително контролни показатели, съсредоточени върху резултатите и въздействията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Държави от ЕС, Исландия и Норвегия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поканата за участие в търг се стартира като отворена процедура. От изпълнителят се очаква да осигури услуги по проучване и да изпълни дейностите по обучение/организиране на семинари.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката ще бъде с продължителност 2 години, като ще има възможност за едно подновяване от 2 години. Подновяването на поръчката ще зависи от бюджетната наличност. Договорът се подновява автоматично един път за 24 месеца, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко три месеца преди изтичането на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма за потребителите

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/01/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/01/2019
Местно време: 09:30
Място:

Помещенията на Chafea, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ, Drosbach building, meeting room A03/043.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне три работни дни предварително на: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. При отварянето на офертите от представителя на оферента може да бъде изискано да представи за проверка своите препоръки/пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/11/2018