Služby - 502703-2018

15/11/2018    S220    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Organizace a provádění odborné přípravy a ostatních činností budování kapacit v EU, Norsku a na Islandu pro organizace spotřebitelů a ostatní hráče a zainteresované strany v oblasti spotřebitelské politiky

2018/S 220-502703

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)
Poštovní adresa: Ariane Building 400, Route d'Esch
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Gilda Capuano
E-mail: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-33059

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/index.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4109
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Provedení programů EU v oblasti zdraví a spotřebitelů, iniciativa BTSF a propagace zemědělských výrobků

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Organizace a provádění odborné přípravy a ostatních činností budování kapacit v EU, Norsku a na Islandu pro organizace spotřebitelů a ostatní hráče a zainteresované strany v oblasti spotřebitelské politiky

II.1.2)Hlavní kód CPV
80500000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cíl této výzvy je zaměřen na rozvoj účinného přístupu k budování kapacit organizací spotřebitelů a poskytování školení / seminářů zástupcům organizací spotřebitelů zúčastněných zemí včetně ostatních hráčů a zainteresovaných stran v oblasti spotřebitelské politiky. Zhotovitel vyvine účinný přístup k budování kapacit včetně řádné analýzy potřeb, která bude sloužit jako podklad pro tvorbu politiky komise i rada pro organizace spotřebitelů při jejich nejlepší přípravě interního školení a budování kapacit včetně monitorovacích ukazatelů zaměřených na výsledky a dopady.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79310000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Země EU, Island a Norsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Výzva k podání nabídek je zahájena formou otevřeného řízení. Od zhotovitele se očekává poskytnutí služeb výzkumu a uskutečnění školení / seminářů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude mít dobu trvání 2 roky s možností jednoho prodloužení na 2 roky. Obnovení zakázky závisí na dostupnosti rozpočtu. Zakázka bude automaticky obnovena 1krát o 24 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program spotřebitelů

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3)

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/01/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/01/2019
Místní čas: 09:30
Místo:

Prostory agentury CHAFEA, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, LUCEMBURSKO, Drosbach building, meeting room A03/043.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. Zástupce uchazeče může být na místě konání požádán agenturou o předložení svého pověření / plné moci ke kontrole.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3)

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/11/2018