С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 502864-2023

18/08/2023    S158

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2023/S 158-502864

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ
Национален регистрационен номер: 000663725
Пощенски адрес: ж.к. ГЕО МИЛЕВ ул. Акад. Г. БОНЧЕВ ет.3
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Кремена Кьосева
Електронна поща: kremena.kyoseva@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.igic.bas.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18313
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/324070
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/324070
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на оборудване по проекти на ИОНХ-БАН“

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на турбовакуумна система за Лаборатория по операндо методи на изследване по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за неорганичен синтез по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на Генератор за течен азот по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;

Обособена позиция № 4 „Прецизна електронна везна“;

Обособена позиция № 5 „Масов контролер за дебит на газове“.

Възложителят предвижда да възложи обособени позиции № 4 и № 5 по реда, валиден за индивидуалната стойност на съответната обособена позиция, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Минималните изисквания за основни техническите характеристики на оборудването и количествата са посочени в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 176 520.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на турбовакуумна система за Лаборатория по операндо методи на изследване по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42122450 Вакуумни помпи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на турбовакуумна система за Лаборатория по операндо методи на изследване по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“ - 1 брой. Минималните изисквания за основни техническите характеристики на оборудването и количествата са посочени в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 460.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оборудване за неорганичен синтез по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на оборудване за неорганичен синтез по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“ . Минималните изисквания за основни техническите характеристики на оборудването и количествата са посочени в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 630.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на Генератор за течен азот по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31120000 Генератори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Генератор за течен азот по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“ - 1 брой.  Минималните изисквания за основни техническите характеристики на оборудването и количествата са посочени в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 138 330.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или

техни обединения.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 %(три на сто) от стойността на договора за съответната обособена

позиция без ДДС. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение – парична

сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие

на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/09/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно правилата на ЦАИС ЕОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят предвижда да възложи обособени позиции № 4 и № 5 по реда, валиден за индивидуалната стойност на съответната обособена позиция, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Прогнозна стойност на обособени позиции 4 и 5: Обособена позиция № 4. „Прецизна електронна везна“- 900 (деветстотин) лева без ДДС; Обособена позиция № 5. „Масов контролер за дебит на газове“ – 6 200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС. Финансирането за обособени позиции № 4 - № 5 е осигурено по други проекти на ИОНХ-БАН.

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят не допуска участниците да се ползват от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Не могатда участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и: Съгласно т. 4.3. от Общите условия при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” не може да участва в обществената поръчка лице, което: а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът в процедура за възлагане се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; б)Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът да има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в УО или докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; в) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура по възлагане, лице на трудово или служебно правоотношение в УО, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й не следва да притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата, при изпълнение на дейности по проект, съфинансиран по ОП „НОИР“; г) Към датата на подаване на офертата от съответния участник в процедура за възлагане, участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в УО, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. Не могат да участват в обществената поръчка лица, за които са налице основанията по чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Освен на основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата и на основание чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията

в 10 - дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/08/2023