Доставки - 502931-2017

16/12/2017    S242    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Гоце Делчев: Газьол

2017/S 242-502931

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Гоце Делчев
000024745
ул. „Царица Йоанна“ № 2
Гоце Делчев
2900
България
Лице за контакт: Марина Герова — гл. експерт „Общeствени поръчки и проекти“
Телефон: +359 888006080
Електронна поща: oba@gocenet.net
Факс: +359 889848685
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.gotsedelchev.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=917

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г.

Референтен номер: ГД/2017/ПДбО/11
II.1.2)Основен CPV код
09134000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва доставката на 232 000 литра Газьол за отопление за нуждите на общински учебни заведения, заведения за социални услуги и култура на територията на община Гоце Делчев за отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: обекти: Детски ясли „Пролет“ гр. Гоце Делчев, ДДЛРГ „Иван Кюлев“ гр. Гоце Делчев, Преходно жилище гр. Гоце Делчев, ДГ „Еделвайс“ с. Брезница, ДГ „Пролет“ с. Мосомище, прогнозно количество гориво: 128 000 литра. Срок на изпълнение на договора за доставка: две години или доставка на количествата, което от двете събития настъпи по-рано; Обособена позиция 2: обекти: ДГ № 4 „Радост“ гр. Гоце Делчев, ДГ № 1 „Калинка“ гр. Гоце Делчев, ДГ № 6 „Слънце“ гр. Гоце Делчев, Културен дом гр. Гоце Делчев, прогнозно количество гориво: 104 000 литра. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва по всяка от обособените позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 392 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 1.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Община Гоце Делчев.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: обекти: Детски ясли „Пролет“ гр. Гоце Делчев, ДДЛРГ „Иван Кюлев“ гр. Гоце Делчев, Преходно жилище гр. Гоце Делчев, ДГ „Еделвайс“ с. Брезница, ДГ „Пролет“ с. Мосомище, прогнозно количество гориво: 128 000 литра. Срок на изпълнение на договора за доставка: две години или доставка на количествата, което от двете събития настъпи по-рано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Община Гоце Делчев.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2: обекти: ДГ № 4 „Радост“ гр. Гоце Делчев, ДГ № 1 „Калинка“ гр. Гоце Делчев, ДГ № 6 „Слънце“ гр. Гоце Делчев, Културен дом гр. Гоце Делчев, прогнозно количество гориво: 104 000 литра. Срок на изпълнение на договора за доставка: две години или доставка на количествата, което от двете събития настъпи по-рано.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, а именно: Постановление № 191 на МС от 29.7.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Стоката, предмет на настоящата поръчка, е включена в този списък и сделката ще се извърши на стокова борса чрез оторизиран брокер. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът за възлагане на обществена поръчка ще се сключи по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 314
Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/11/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„М-Форма“ ЕООД
130921214
район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 49, ет. 2
София
1000
България
Телефон: +359 29831545
Електронна поща: m-forma@b-trust.org
Факс: +359 29831545
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 216 276.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 216 276.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 328
Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„УНО — 78“ ЕООД
201220827
ул. „Никола Петков“ № 13
Гоце Делчев
2900
България
Телефон: +359 75160470
Електронна поща: uno_oil@abv.bg
Факс: +359 75160470
код NUTS: BG413
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 175 724.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 175 724.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на договаряне

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2017