Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 50294-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Odense: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2023/S 018-050294

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Torp
E-mail: cto@vandcenter.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vandcenter.dk
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Separatkloakering Stige Vest

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige Vest

omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til berørte

ejendomme.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232400 Anlæg af kloakker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Stige Vest

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige

Vest omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til

berørte ejendomme. I udførelse af entreprisen skal endvidere anvendes styrede boringer ved henholdsvis

pilotrørsmetoden og microtunnelering. Projektet omfatter desuden etablering af 2 nye pumpestationer med

tilhørende trykledning samt etablering af et sandfangsbassin på 7500 m3.

Entreprisen omfatter i store træk følgende:

• Etablering af ca. 3600 m ø200mm spildevandsledning med tilhørende brønde, primært be-liggende i vejareal

• Etablering af ca. 3850 m ø200 – ø1000mm regnvandsledning primært beliggende i dob-beltgrav med

spildevandsledning.

• Etablering af ca. 360 m ø200 – ø800 mm styrede boringer ved henholdsvis pilotrørsmeto-den og

microtunnelering.

• Etablering af ø110 spildevandsstik med skelbrønde til alle ejendomme

• Etablering af ø110 mm regnvandsstik til alle ejendomme ekskl. de ejendomme der udtræ-der med regnvand.

• Etablering af ca. 200 m ø110 mm PE PN10 trykledning

• 75 stk ø600 mm plastbrønde

• 59 stk ø1250 mm betonbrønde

• Etablering af 2 byggegruber som tæt spuns til ny pumpebrønd

• Etablering af afsendergrube og modtagergrube til microtunnelering

• Etablering af 4 afsendergruber og 4 modtagergruber til pilotrørsboring

• Sætning af 2 stk ø2000 pumpebrønde (bygherreleverance)

• Udskiftning af vejbrønde og stikledninger

• Etablering af sandfangsbassin på 7500 m3

• Etablering af bakkelandskab

• Retablering af belægninger

• Retablering af kantsten og fortove over stikledninger

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 246-712237
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Separatkloakering Stige Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til udbudsmaterialet, al kommunikation under udbudsproceduren, inklusiv spørgsmål samt svar herpå,

og afgivelse af ansøgning og tilbud sker via udbudsplatformen iBinder.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én

eller flere af de udelukkelsesgrunde, der er gældende for udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i

overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøgeren er pålidelig. For

udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023