Leveringen - 502962-2020

23/10/2020    S207

Polen-Katowice: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 207-502962

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Nationaal identificatienummer: 000289035
Postadres: Poniatowskiego 15
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-055
Land: Polen
Contactpersoon: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Telefoon: +48 322083547
Fax: +48 322083568
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sum.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.sum.edu.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Referentienummer: RZP/PN/150/1/19/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 pakietów:

— pakiet nr 1 – destylator,

— pakiet nr 2 – system do separacji,

— pakiet nr 3 – osmometr,

— pakiet nr 4 – łaźnia wodna,

— pakiet nr 5 – wytrząsarka typ 1,

— pakiet nr 6 – wytrząsarka typ 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 32 113.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Destylator

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

System do separacji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osmometr

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.3 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Łaźnia wodna

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.4 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wytrząsarka typ 1

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.5 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.5 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wytrząsarka typ 2

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.6 oraz specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Destylator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merazet S.A.
Postadres: ul. Jakuba Krauthofera 36
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 60-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 076.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 858.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Osmometr

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polygen Sp. z o.o.
Postadres: ul. Górnych Wałów 46/1
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 44-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 206.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 255.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Łaźnia wodna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Wytrząsarka TYP 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie w zakresie pakietu nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. 2019 poz. 1843) - wartość oferty w zakresie ww. pakietu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/10/2020