Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Lucrări - 502962-2023

Submission deadline has been amended by:  572972-2023
18/08/2023    S158

România-Suceava: Lucrări generale de construcţii de conducte

2023/S 158-502962

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ACET S.A. Suceava
Număr naţional de înregistrare: RO713519
Adresă: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720183
Țară: România
Persoană de contact: Stefan Groza
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telefon: +40 0230206315
Fax: +40 230520941
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.acetsv.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169499
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SV-CL-03 - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatile Suceava si Salcea

Număr de referinţă: 18830/08.08.2023
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatile din cadrul contractului de lucrari „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatile Suceava si Salcea” - LOT 1 - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Suceava, cuprinde:

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

Obiect 1 Retea de distributie apa potabila municipiul Suceava

Sub-obiect 1.1 Reabilitare retele de distributie apa potabila, cu lungime de L = 13962 m;

Sub-obiect 1.2 Extindere retele de distributie apa potabila, cu o lungime de L = 1808 m;

SISTEM DE CANALIZARE

Obiect 2 Retea de canalizare menajera municipiul Suceava

Sub-obiect 2.1 Reabilitare retele de canalizare menajera, cu o lungime de L = 2010 m;

Sub-obiect 2.2 Extindere retele de canalizare menajera, cu o lungime de L = 1885 m;

Sub-obiect 2.3 Statii de pompare apa uzata (SPAU 1) si conducte de refulare aferente;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 46 570 454.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131390 Montaje de vane
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232431 Staţii de pompare a apelor reziduale
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45332000 Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

- Localitatea Suceava

- sediul ACET S.A. Suceava

- teritoriul judetului Suceava;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul de lucrari „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatile Suceava si Salcea”, Lot 1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Suceava cuprinde:

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

Obiect 1 Retea de distributie apa potabila municipiul Suceava

Sub-obiect 1.1 Reabilitare retele de distributie apa potabila, cu lungime de L = 13962 m;

Sub-obiect 1.2 Extindere retele de distributie apa potabila, cu o lungime de L = 1808 m;

SISTEM DE CANALIZARE

Obiect 2 Retea de canalizare menajera municipiul Suceava

Sub-obiect 2.1 Reabilitare retele de canalizare menajera, cu o lungime de L = 2010 m;

Sub-obiect 2.2 Extindere retele de canalizare menajera, cu o lungime de L = 1885 m;

Sub-obiect 2.3 Statii de pompare apa uzata (SPAU 1) si conducte de refulare aferente;

Valoarea estimata a contractului „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatile Suceava si Salcea”, Lot 1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Suceava include sume provizionate in valoare de 351.427,00 lei conform celor mentionate in Capitolul 2 - Caiet de sarcini, 2.3 Liste de cantitati, Sectiunea 2.3.2, Liste de cantitati, Preambul, Cantitati provizionate, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate la nivelul formularului de propunere financiara reprezinta suma fixa nominala, nemodificabila.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 24 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Textul integral privind „III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului”, se regaseste in Anexa 1 la Fisa de date.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1. Ștefan Groza- Director General

2. Rodica Nistor- Director Economic

3. Mircea Ovadiuc- Director Tehnic

4. Radu Nicolae Chisaliță- Director POIM

5. Daniel Prorociuc - Director Comercial

6. Sergiu Horobeț – Director Exploatare

7. Angela Zarojanu - Președinte Consiliul de Administrație (CA)

8. Stelian Codău- Membru CA

9. Ștefan Groza- Membru CA

10. Dorel Guliciuc - Membru CA

11. Constantin Maierean – Membru CA

12. Rodica Nistor- Membru CA

13. Viorel Seredenciuc - Membru CA

14. Alina Nistor– Membru UIP

15. Niculina Blianca - Membru UIP

16. Bogdan Burcioagă - Membru UIP

17. Florin Popa - Membru UIP

18. Ciprian Aron Fodor - Membru UIP

19. Iuliana Saghin - Membru UIP

20. Daniela Raluca Popa- Membru UIP

21. Bogdana Ioana Burcioagă - Membru UIP

22. Costel-Teodor Florea - Membru UIP

23. Claudia Socaciu - Membru UIP

24. Bogdan Cristache - Membru UIP

25. Alexandra Ștefania Popovici - Membru UIP

26. Ana-Maria Panainte - Membru UIP

27. Alin Mihai Hrițac - Membru UIP

28.Constantin Munteanu – Membru AGA ACET

29.Mihai Flutur Alexa – Membru AGA ACET

30.Ioan Moraru – Membru AGA ACET

31.Cezar Ioja – Membru AGA ACET

32.Constantin Luchian – Membru AGA ACET

33.Daniel-Florin Romaniuc – Membru AGA ACET

34.Scarlatache Daniel – Lider adjunct de echipa–responsabil proiectare Asocierea EPTISA Romania SRL – Ramboll South East Europe S.R.L

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pe ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2020, 2021, 2022), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 46.000.000,00 lei (sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2020, 2021 si 2022, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia ec. si fin. invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conf. art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii resp., completat conf. Formularului nr. 7 - Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator (Formular nr. 7) va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Nota: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO sau alte monede decat RON, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulată de minimum 46.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Textul integral privind „III.1.3.a) Capacitatea tehnică si/sau profesională” se va citi in Anexa 1 la Fisa de date.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 - Dovada implementării unui sistem de management al calităţii pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr. 2 - Dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE - Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Textul integral privind „III.1.3.a) Capacitatea tehnică si/sau profesională” se va citi in Anexa 1 la Fisa de date. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3). Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Proportia de subcontractare: Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Modalitatea de indeplinire: In conformitate cu prevederile art. 68 alin (1), lit a) din Legea 99/2016, modificata prin ORDONANŢĂ Nr. 3 din 25 august 2021, se vor mentiona in DUAE „categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi”. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/pârți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare (Formularul nr. 4). Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, de către subcontractantul/subcontractanții pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a) a art. 202 din Legea nr. 99/2016. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta.

Pentru îndeplinirea cerinţei 1 se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Pentru îndeplinirea cerinţei 2 se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce fac obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementul mediului , pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016 . In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare(GP) se constituie in fav.Entitatii Contractante(EC) în cuantum de 465.000,00 lei, conf.art.164-Legea99/2016 modif. OUG136/2022, prin virament bancar sau Instrument de garantare(IG) emis de Instituții de credit bancare(ICB) din România(Rom.) sau din alt stat sau de o Societate de Asigurări(SA)(Formular1) care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în Rom.sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în registrele public.pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară(ASF), după caz, fie de o SA dintr-un stat terţ printr-o sucursală autoriz în Rom.de către ASF. Daca of.constit.GP prin virament bancar suma GP se vireaza in cont RO90RNCB0234020627340719-BCR Suceava Beneficiar:ACET S.A. Suceava,cod fiscal RO713519(de atasat copie OP-banca emitentă). Valabilitate GP:6 luni de la termenul de primire a ofertelor. IG să fie irevocabil să prevadă că plata GP se exec necond la prima cerere a EC pe baza declar acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.Daca se depun oferte în asoc,GP se constit.în numele asoc și va menționa că acoperă solidar toți membrii asoc.GP emisa in alta limba va avea traducere autorizata în română. Dovada constit.GP se transmite în SEAP-„Documente de calificare” până la data si ora-limita de depunere a ofertelor.Echivalenta GP în altă monedă se face la curs BNR la data publicării Anunțului de participare.

Garantia de buna executie(GBE) este 10% din val fara TVA a contractului si se constituie conf. clauzei 15 din HG1/2018; art.I pct.7-10 din HG297/2022, prin: retineri succesive din sume datorate pentru Certificatele de Plata sau prin IG emis conf. legii de IC din Romania sau alt stat sau de SA autorizată să emită GBE pe teritoriul UE sau (ptr alte societăţi) cotată cel puţin BBB-/Baa3 sau echiv, conf-Formular2.

Textul integral privind „III.1.6.b) Garantie de bună executie” se va citi in sectiunea VI.3) Informaţii suplimentare, pct.1

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Textul integral privind sectiunea „III.1.6.b) Garantie de bună executie„: Garantia de buna executie(GBE) este 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conf. clauzei 15 din HG 1/2018; art. I pct. 7-10 din HG nr. 297/2022, prin: retineri succesive din sume datorate pentru Certificatele de Plata sau prin Instrument de Garantare emis conf. legii de Institutie de Credit din Romania sau alt stat sau de Societate de Asigurari autorizată să emită GBE pe teritoriul Uniunii Europene sau (ptr alte societăţi) cotată cel puţin BBB-/Baa3 sau echivalent, conf-Formular2.Termen limita de constituire a GBE-conf.Art.45(3)-HG394/2016-cu valabilitatea pana la indeplinirea conditiilor de eliberare.(art.164^2, alin. (5) din Legea nr. 99/2016). In cazul unei asocieri,GBE se constituie in numele asocierii(Formular2). Nu se admite GBE comuna cu alte investitii. Contractul va intra in vigoare la momentul prezentarii GBE constituita conform cerintelor Documentatiei de Atribuire. In caz contrar Contractul va fi desfiintat cu efecte depline (de jure) conf. art. 1321 Cod civil coroborat cu art. 180,alin(1),lit.g) din Legea99/2016: „Neprezentarea garantiei de buna executie conforme in termenul contractual constituie incalcare grava a contractului.”

2. Având în vedere prevederile art. 67(1) și (4) din HG 394/2016, modificata prin HG nr. 336/12.04.2023, Operatorii economici au obligatia de a transmite Oferta, numai în format electronic, semnata cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat si de a completa DUAE prin intermediu SEAP. Oferta va fi incarcata în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic reprezentând documente originale.

3. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

4. Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

5. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

- In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

6. Comisia de evaluare calculeaza punctajul total al ofertelor admisibile prin insumarea punctajelor partiale obtinute pentru componenta tehnica si componenta financiara.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal (conf. art. 8, alin 1, lit. b din Legea 101/2016) și vor fi soluționate potrivit Lg. nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pt. organiz. si funct. CNSC

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ACET S.A. Suceava
Adresă: Strada Mihai Eminescu, nr. 5
Localitate: Suceava
Cod poștal: 720183
Țară: România
Fax: +40 230520941
Adresă internet: www.acetsv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/08/2023