Servicios - 503023-2019

24/10/2019    S206

Polonia-Varsovia: Servicios de escaneado

2019/S 206-503023

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 197-478999)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dirección postal: ul. Tamka 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-355
País: Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Kołodziejczyk
Correo electrónico: zamowienia@nifc.pl
Teléfono: +48 224416100
Fax: +48 224416113
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nifc.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Digitalizacja zbiorów Archiwum Jasnogórskiego

Número de referencia: ZP/NIFC-50/2019
II.1.2)Código CPV principal
79999100 Servicios de escaneado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Digitalizacji poddana zostanie kolekcja rękopisów muzycznych (w tym autografów) oraz druków muzycznych ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego Klasztoru oo. Paulinów w Częstochowie. Obiekty przeznaczone do digitalizacji pochodzą z okresu od XVI do XIX w. Zakłada się digitalizację obiektów o szacunkowej ilości stron 62 000 tys. Maksymalny rozmiar obiektów po rozłożeniu – format A1. Digitalizację należy przeprowadzić z zachowaniem zasad właściwych dla tego typu materiałów. Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, związany jest z właścicielem zbiorów umową, gwarantującą przeprowadzenie prac digitalizacyjnych przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Spis obiektów przeznaczonych do digitalizacji stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 197-478999

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują:

c.1) 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję fotografa lub operatora skanera, posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w digitalizacji obiektów na podłożu papierowym, oraz wskażą podstawę do dysponowania tą osobą,

c.2) 1 (jednym) skanerem lub aparatem fotograficznym szczegółowo opisanym w punkcie 17 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ - Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wykazu sprzętu (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ).

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują:

c.1) 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję fotografa lub operatora skanera, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w digitalizacji obiektów na podłożu papierowym, oraz wskażą podstawę do dysponowania tą osobą,

c.2) 1 (jednym) skanerem lub systemem do digitalizacji z wykorzystaniem aparatu fotograficznego szczegółowo opisanym w punkcie 17 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia (JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wykazu osób (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wykazu sprzętu (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).

VII.2)Otras informaciones adicionales: