De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 50303-2023

25/01/2023    S18

Polen-Kalisz: Onderhoud van straatverlichting

2023/S 018-050303

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz
Nationaal identificatienummer: 250855877
Postadres: Główny Rynek 20
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Grabowska
E-mail: wgos@um.kalisz.pl
Telefoon: +48 627654403
Fax: +48 627654407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kalisz.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza

Referentienummer: WGOŚ.2711.0014.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie miasta Kalisza.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do infrastruktury oświetleniowej,

2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej.

3. Ilekroć mowa w niniejszym ogłoszeniu o „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 596 884.03 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50232110 Gebruiksklaarmaken van installaties voor straatverlichting
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL416 Kaliski
Voornaamste plaats van uitvoering:

w granicach administracyjnych miasta Kalisza

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2023r.) do 31.12.2023r. usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie miasta Kalisza, w tym infrastruktury oświetleniowej zmodernizowanej w ramach projektów, o których mowa niżej.

2. Z przyczyn organizacyjnych związanych z realizacją projektu dofinansowanego z WRPO oraz ZIT, w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostały cztery umowy:

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza - dalej Umowa 1;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej zmodernizowanej w ramach projektu dofinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza - dalej Umowa 2;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza, według punktów poboru energii zmodernizowanych przez OUiD Sp. z o.o. w ramach dofinansowania z WRPO - dalej Umowa 3;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza, według punktów poboru energii zmodernizowanych przez OUiD Sp. z o.o. w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego - dalej Umowa 4.

3. W zakres przedmiotu zamówienia w ramach każdej z zawartych umów wchodzi w szczególności:

1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do infrastruktury oświetleniowej,

2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności:

a) monitorowanie infrastruktury oświetleniowej,

b) wymiana źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych;

c) wyjątkowo, w przypadku braku technicznej możliwości naprawy, wymiana oprawy oświetleniowej;

d) regulowanie oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej;

e) naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową;

f) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw;

g) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych,

h) zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych;

i) wykonywanie pomiarów okresowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) zabezpieczenie i usuwanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych oraz przywracanie infrastruktury oświetleniowej do stanu sprzed zdarzeniami komunikacyjnymi, siły wyższej czy też zdarzeniami losowym;

k) pionowanie latarni ulicznych;

l) zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej;

m) przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Z uwagi na konstrukcję formularza służącego do wprowadzania niniejszego ogłoszenia Zamawiający zmuszony był wybrać jedną z opcji w pkt II.2.5) powyżej, jednak w rzeczywistości cena, z uwagi na zastosowany tryb udzielenia zamówienia tj. zamówienie z wolnej ręki nie stanowiła kryterium udzielenia zamówienia, a była przedmiotem negocjacji z wykonawcą.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) do zadań własnych gminy z zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 przywołanej wyżej ustawy należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Wykonywanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza – stanowiącej przedmiot zamówienia mieści się zatem w wyżej wymienionym katalogu.

Miasto Kalisz nie posiada własnej sieci oświetleniowej i punktów świetlnych. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Kalisza jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., w której Miasto Kalisz posiada 17,11% udziałów. Działalność tej spółki obejmuje szeroko rozumianą usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w piśmie z 23.06.2022r. złożyła oświadczenie, iż korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca jej własnością zlokalizowana na terenie miasta Kalisza była udostępniania do prowadzenia eksploatacji i konserwacji podmiotom innym niż przez nią wybranym. Zgodnie z stanowiskiem wykonawcy jako właściciel może on decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej, jak również o wyborze podwykonawców.

Ponadto, z uwagi na brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne brak tytułu prawnego do obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna uniemożliwia zawarcie umowy przez Miasto Kalisz samodzielnej, bezpośredniej umowy w tym zakresie. Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w odpowiedzi Sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2011r. na interpelację poseł Anny Bańkowskiej z dnia 6 kwietnia 2011r., sygn. SPS-023-21809/11 gdzie został wyrażony pogląd, iż „(…) gmina, nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury energetycznej. Ustawa Prawo energetyczne nie ogranicza bowiem wykonywania prawa własności właścicieli urządzeń energetycznych.”

Zgodnie z stanowiskiem wyrażonym w uchwale KIO z dn. 5 lutego 2010r. (sygn. KIO/KD 9/10) przyczyny techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy rozumieć również jako dotyczące techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś, tak jak ma to miejsce w przypadku przedmiotowego zamówienia. Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia wynika ze stosownych regulacji ustawy Prawo energetyczne, prawa właściciela do wykonywania swoich praw wynikającego z art. 140 ustawy Kodeks cywilny i złożonego w tym zakresie oświadczenia właściciela – wykonawcy o sposobie korzystania z przysługującego mu prawa własności infrastruktury oświetleniowej, której dotyczy przedmiotowe zamówienie.

Dalszy ciąg uzasadnienia w pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 971 448.21 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 029 454.85 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 309 840.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 401.82 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 693 609.64 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549 105.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 985.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 525 190.41 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Cd. uzasadnienia, o którym mowa w pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia:

Powyższe stanowisko zachowuje aktualność również na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, gdyż brzmienie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) jest tożsame z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji nałożonego na Miasto Kalisz ustawowego obowiązku pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie miasta Kalisza (nawet nie będących jego własnością) zamówienie może zostać udzielone tylko podmiotowi Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż podmiot ten jest jedynym właścicielem i zarządcą infrastruktury oświetleniowej w Kaliszu i korzysta jako właściciel z przysługujących mu praw w tym zakresie, mamy do czynienia z monopolem jednego wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, gdyż w danym miejscu oraz czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca mogący wykonać zamówienie, przy czym jednocześnie nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, a wynika z charakteru przedmiotu zamówienia i obowiązujących przepisów prawa. Tym samym zaistniały podstawy do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na konstrukcję formularza służącego do wprowadzania niniejszego ogłoszenia Zamawiający zmuszony był wybrać w pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia tylko jedną z opcji, jednak w rzeczywistości jako uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE właściwym byłoby również zaznaczenie, iż roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu: brak konkurencji ze względów technicznych - tak jak wskazano to w treści uzasadnienia z pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia i powyżej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Zgodnie z ustawą Pzp środki ochrony prawnej określone w jej Dziale IX przysługują:

a) wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

b) wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jeżeli informacja została przekazana w inny sposób w terminie 15 dni.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielania zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023