Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 50303-2023

25/01/2023    S18

Polen-Kalisz: Onderhoud van straatverlichting

2023/S 018-050303

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz
Nationaal identificatienummer: 250855877
Postadres: Główny Rynek 20
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Grabowska
E-mail: wgos@um.kalisz.pl
Telefoon: +48 627654403
Fax: +48 627654407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kalisz.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza

Referentienummer: WGOŚ.2711.0014.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 596 884.03 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50232110 Gebruiksklaarmaken van installaties voor straatverlichting
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL416 Kaliski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 971 448.21 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 029 454.85 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 309 840.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 401.82 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 693 609.64 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549 105.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Umowa 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/12/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Postadres: ul. Wrocławska 71A
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 621 985.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 525 190.41 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023