Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 503048-2019

24/10/2019    S206

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 206-503048

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 185-450663)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Andrzej Konarzewski, Barbara Szwed – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gov.pl/finanse
Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup dostępu do baz danych zawierających dane ze sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Número de referencia: C/466/19/DKP/B/287
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dostępu (aplikacji) do baz danych zawierających dane ze sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) zapewnienia odrębnego, jednoczesnego dostępu do aplikacji dla 5 użytkowników korzystających z 5 stanowisk komputerowych,

2) świadczenia usług wsparcia technicznego,

3) przeprowadzenia instruktażu z zakresu administrowania i obsługi aplikacji dla wskazanych pracowników Zamawiającego.

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik H do SIWZ i Wzór umowy stanowiący załącznik I do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 185-450663

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/10/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 30/10/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 21/12/2019
Léase:
Fecha: 29/12/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/10/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 30/10/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: