Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 503076-2019

24/10/2019    S206

Polonia-Przemyśl: Sistemas y servidores de información

2019/S 206-503076

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 197-479000)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Dirección postal: ul. Monte Cassino 18
Localidad: Przemyśl
Código NUTS: PL822 Przemyski
Código postal: 37-700
País: Polonia
Correo electrónico: dzp@wszp.pl
Teléfono: +48 166775063
Fax: +48 166775064
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://portal.smartpzp.pl/wszp
Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/wszp

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - II

Número de referencia: DZP/32/PN/2019
II.1.2)Código CPV principal
48800000 Sistemas y servidores de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - w ramach 1 kpl zadania - z wykorzystaniem wybranych detali sprzętowych oraz materiałów będących własnością zamawiającego wskazanych w załącznikach do projektu umowy. Projekt umowy to załącznik nr 5 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 197-479000

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej części ogłoszenia Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Szczegółowe wymogi w tym temacie zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części ogłoszenia SIWZ.

Na powyższą okoliczność zamawiający będzie wymagał dokumenty jn.

I. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli.

Jeżeli wykonawca uczestniczący w niniejszym postępowaniu nie dołączy do oferty w.wym. dokumentu wówczas zamawiający wymaga, aby wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ adres strony internetowej z której można pobrać ten dokument.

II. Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – tzw. formularz JEDZ – w formie elektronicznego dokumentu jako załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania oświadczenia JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga:

A. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i

Opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B. Informacja dotycząca elektronicznej formy składania dokumentów opisana jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

III. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do modernizacji systemów dziedzinowych występujących u zamawiającego.

IV. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada status partnera u producenta dostarczanego sprzętu: minimum Platinum.

Wykaz dokumentów, które zamawiający może żądać od wykonawców po złożeniu ofert – w tym dotyczących również podwykonawców i podmiotów trzecich – określa rozdział VI.A SIWZ.

Léase:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej części ogłoszenia Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Szczegółowe wymogi w tym temacie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części ogłoszenia SIWZ.

Na powyższą okoliczność zamawiający będzie wymagał dokumenty jn.

I. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli.

Jeżeli wykonawca uczestniczący w niniejszym postępowaniu nie dołączy do oferty ww. dokumentu wówczas zamawiający wymaga, aby wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ adres strony internetowej z której można pobrać ten dokument.

II. Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – tzw. formularz JEDZ – w formie elektronicznego dokumentu jako załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania oświadczenia JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga:

A. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B. Informacja dotycząca elektronicznej formy składania dokumentów opisana jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

Wykaz dokumentów, które zamawiający może żądać od wykonawców po złożeniu ofert – w tym dotyczących również podwykonawców i podmiotów trzecich – określa rozdział VI.A SIWZ.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5, ustawy Pzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Na powyższą okoliczność zamawiający będzie wymagał dokumenty jn.

I. Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia– tzw. formularz JEDZ – w formie elektronicznego dokumentu jako załącznik nr 2 do SIWZ.

II. W celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu zamawiający może żądać od wykonawców - po złożeniu ofert:

1). Wykaz usług w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz dokumentów, które zamawiający może żądać od wykonawców po złożeniu ofert – w tym dotyczących również podwykonawców i podmiotów trzecich – określa rozdział VI.A SIWZ.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5, ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Na powyższą okoliczność zamawiający będzie wymagał dokumenty jn.

I. Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – tzw. formularz JEDZ – w formie elektronicznego dokumentu jako załącznik nr 2 do SIWZ.

II. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do modernizacji systemów dziedzinowych występujących u zamawiającego.

III. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca posiada status partnera u producenta dostarczanego sprzętu: minimum platinum.

— Zamawiający zaakceptuje inną nomenklaturę statusów lecz o znaczeniu równoważnym.

Pod tym pojęciem należy rozumieć również alternatywne załączenie do oferty wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia na rzecz zamawiającego.

Powyższe oznacza, że sprzęt może być różnej firmy, a firmy te mogą klasyfikować partnerstwo innymi stopniami, jednak wartość stopnia musi być porównywalna – czyli partner platinum w innej firmie może mieć oznaczenie np.: gold itp. Nie ma znaczenia nazewnictwo tylko stopień partnerstwa z producentem dającym zabezpieczenie zamawiającemu, że wykonawca wykonuje projekty na podstawie dostarczonego sprzętu – z wiadomego pochodzenia.

IV. W celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu zamawiający może żądać od wykonawców - po złożeniu ofert:

1) wykaz usług w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz dokumentów, które zamawiający może żądać od wykonawców po złożeniu ofert – w tym dotyczących również podwykonawców i podmiotów trzecich – określa rozdział VI.A SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: