Строителство - 503158-2019

Submission deadline has been amended by:  565077-2019
24/10/2019    S206

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2019/S 206-503158

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: www.bgports.bg/bg/zop/325
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bgports.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за обновяване на портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-запад

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Площта, предмет на настоящата поръчка, е около 32 100 м2, и включва ремонтни дейности за възстановяване на асфалтобетоновите настилки за безопасност на движението, направа на наклони за отвеждане на дъждовните води.

Изграждане на нови кабелни трасета.

Изтегляне на кабели и изграждане осветление и бариери и нов портал за контрол на достъпа, тротоарната настилка, подмяна на бордюри, повдигането и направа на нови шахти, подмяна на портална врата, нова ограда, изсичане на храсти, насипване на площадка с каменна фракция.

Настоящата обществена поръчка включва следните строително-монтажни работи за възстановяването на асфалтобетонова настилка и изграждане на портал 3: геодезическо заснемане на терена, натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище; фрезоване на асфалтобетонова настилка, изкопи, доставка и полагане на водещи ивици 10/25/50, доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 40—120 мм, доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0—63 мм, доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см, направа на първи (свързващ) битумен разлив, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт, направа на втори (свързващ) битумен разлив, доставка и полагане на полимермодифициран плътен асфалтобетон за горен пласт, направа на ел. шахти, полагане на кабели, направа на портална врата, бариери и турникет, поставяне на стълбове за камери и осветление, доставка и монтаж на LED осветители и др. Предвижда се обновяването на портал 3, поставяне на бариери и всякакво необходимо оборудване съгласно изискванията за сигурност на пристанищните територии.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката — І категория, ІІ група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І категория строеж.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в строително-монтажни работи с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „дейности с предмет, сходни с тези на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни настилки „тежък тип“ (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).

Лицата от ръководения състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката следва да са:

— 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): строителен инженер ТС/ССС/ПГС/пътен инженер „бакалавър“ или еквивалент (в случай че образованието е придобито в друга държава), опит: като ръководител на строителни обекти сходни с предмета на поръчката минимум 3 години,

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

— 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството, опит: като технически ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката минимум 3 години,

— 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

— 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Забележка: Едно лице не може да съвместява 2 или повече длъжности.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на професионална компетентност (с посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др.) на членовете от ръководния състав, които ще отговарят при изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП).

Участникът следва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполага най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

— булдозер — минимум 1 бр.,

— вибрационен валяк 9 тона — минимум 2 бр.,

— верижен багер — минимум 2 бр.,

— комбиниран багер — минимум 1 бр.,

— водоноска — минимум 1 бр.,

— автокран — минимум 1 бр.,

— грейдер — минимум 1 бр.,

— товарен автомобил — тип самосвал — минимум 6 бр.,

— мини челен товарач — минимум 2 бр.,

— автогудронатор — минимум 1 бр.,

— асфалтополагаща машина — минимум 1 бр.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др. инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на информацията в част ІV „Критерии за подбор“, раздел В от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за обезпечаване изпълнението на договора във вид на парична сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или предоставя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, за сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на възложителя, за сума в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС съгласно член 111 ал. 5 от ЗОП със срок на валидност, надвишаващ с 30 календарни дни срока на изпълнение на договора.

Гаранция за авансово плащане — в размер 20 % от цената на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Аванс — в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по чл. 2 от договора за обществена поръчка в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне от изпълнителя на фактура за авансово плащане и безусловна неотменяема гаранция в полза на възложителя за размера на аванса и със срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка.

Междинни плащания — до 70 % от стойността на договора без ДДС в срок до 30 календарни дни след представяне на изискуеми актове и протоколи.

Окончателно плащане — в размер на разликата между стойността на всички признати от възложителя работи, извършени от изпълнителя и сумите по авансовото и междинните плащания ще се извърши след представяне на изискуемите актове и документи.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/12/2019
Местно време: 11:00
Място:

пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на клон ТП „Пристанище Варна“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участнците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б ) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както следва:

2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

2.4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:

3.1. осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

3.4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 198 и чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/10/2019