Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 503186-2018

15/11/2018    S220

Magyarország-Budapest: Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)

2018/S 220-503186

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803322018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803322018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészlet

Hivatkozási szám: EKR000803322018
II.1.2)Fő CPV-kód
24962000 Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészletének beszerzése 2019–2021

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24962000 Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 6600, Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészletének beszerzése az alábbi nettó keretösszeg erejéig:

2019. év: 43 307 087 Ft + áfa keretösszegig.

2020. év: 43 307 087 Ft + áfa keretösszegig.

2021. év: 51 181 102 Ft + áfa keretösszegig.

Mennyisége:

2019. év: évente legfeljebb átlagosan 14 688 kg mennyiségben.

2020. év: évente legfeljebb átlagosan 14 688 kg mennyiségben.

2021. év: évente legfeljebb átlagosan 15 776 kg mennyiségben.

A megrendelni kívánt áruk (Magyar Honvédség részére beszerzésre tervezett vegyszerek) megnevezését, leírását és évenkénti mennyiségét a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/03/2019
Befejezés: 31/12/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 2.-7. §-aira.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, hogy nem olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevő mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában reszt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – Korm.r. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját/számláit

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbb, valamint az azt követő 2 legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított (egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, ezen időtartamra vonatkozóan egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdése alapján AT-nek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyával (víztisztító és ivóvízkezelő szerek) megegyező termékek, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére is figyelemmel.

— telj. ideje (kezd. és bef. időpont: év,hó,nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya (víztisztító és ivóvízkezelő szerek megnevezése, felsorolása),

— ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2.) AT - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) b) pontjára - a Korm.r. 21.§ (1) c) alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (vegyszer gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. Ajánlatkérő a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.

M1)-M2 Előzetes igazolás: a Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2.§ (5) bekezdése alapján az M1)-M2) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) a legjelentősebb szállítások referencianyilatkozattal/referenciaigazolással történő igazolása a Korm.r. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.

A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.

M2) szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (vegyszer gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása) tevékenységi körre vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire, a Korm.r. 24.§ (1) és (3) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyával (víztisztító és ivóvízkezelő szerek) megegyező termékek szállítására vonatkozó, legalább nettó 6 000 000 Ft értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2.) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (vegyszer gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványával, vagy annak másolatával. AK az ISO 9001:2015 szabvány egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, beszerzés tárgyához illeszkedő fentiek szerint részletezett tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015 ágazat specifikus szabvány, vagy nemzeti elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A keretmegállapodás telj.-vel kapcs. részletes feltételeket, a fizetési-és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

Főbb rendelkezések:

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1 %-a /munkanap, max. mértéke a késedelemmel érintett menny. nettó értékének 25 %-a.

Nem teljesítési kötbér mértéke: a nem teljesítéssel érintett szerződéses menny. nettó értékének 30 %-a.

AK hiv. a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Ptk. 6:155. §-ra.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a keretmegállapodás megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

AK előleget nem fizet.

Részszámlázás lehetősége biztosított az eseti megrendelések teljesítését követően a keretmegállapodásban meghat. keretösszeg erejéig.

A kötbérek akkor érvényesíthetők, ha a AT olyan okból, amiért felelős, megszegi a keretmegállapodást.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/01/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/01/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK a 424/2007.(XII.19.)Kr.1.§(2) szerint folytatja le az eljárást. AK a közbesz. dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK hivatkozik a Kr. 13. §(3)-(4) és a 11. § (4) bekezdéseire.

2. A Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján AK megjelöli, az eljárás egy AT-vel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.

3. AK a felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés egésze egy műszaki és gazdasági egységet képez, bármely vegyszer hiánya ellehetetleníti a víztisztító állomás folyamatos üzemszerű működését. Az eljárás részekre bontása nem lehetséges.

5. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre AK a közbesz. dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.

6. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e.

Folyamatban lévő változásbejegyz. elj. esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

7. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia.

8. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha AK-nek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 5 munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett AT-t, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

9. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

10. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést.

11. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. tv., végrehajtási rendeletei (különösen a 424/ 2017. (XII. 19.) Kr.) és a 2013. évi V. Tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

12. A karakterkorlát miatt az ajánlat elkészítésével kapcs. további részleteket a KKD tartalmazza.

13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

14. Az eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodásban a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg évenkénti bontásban, a következők szerint: Keretösszeg = Ajánlati összár.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 10 %-ára (fix összeg) vállal megrendelési kötelezettséget.

A keretmegállapodás keretében adott évre vonatkozóan csak az adott évre meghatározott keretösszeg kimerüléséig köthetőek egyedi szerződések.

15. AK jelzi, ha a keretmegállapodás bármely okból megszűnik, a keretmegállapodás hatálya alatt, annak alapján megkötött egyedi szerződések Vevő által – külön erre vonatkozó jognyilatkozat nélkül – azonnali hatállyal felmondásra kerülnek.

16. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. AK az értékelési szempont meghatározásánál a Kbt. 76.§ (5) bekezdésben foglaltakat vette figyelembe. AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

17. A II.7) pontban megjelölt kezdési időpont tájékoztató jellegű, a konkrét kezdési időpont a szerződéskötés napja lesz, mely időpont az eljárás megindításakor AK számára nem ismert.

18. FAKSZ: Székesi Tamás; lajstromsz.: 00877. Távolléte esetén: dr. Mondschein Aneta; lajstromsz.: 00556.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2018