W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 503244-2019

24/10/2019    S206    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Liczniki energii

2019/S 206-503244

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 189-460809)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
E-mail: andzelika.witczak@operator.enea.pl
Tel.: +48 618846475

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.operator.enea.pl/

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej

Numer referencyjny: RPUZ/P/0597/2019/DN/NU
II.1.2)Główny kod CPV
38551000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 189-460809

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Ofertę należy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Natomiast próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek „I” pokój nr 2 (kancelaria) w terminie do dnia 4.11.2019 r. do godziny 09:00. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Powinno być:

Ofertę należy złożyć elektronicznie w terminie do 28.2.2020 r. do godziny 9:00. Natomiast próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek „I” pokój 2 (kancelaria) w terminie do dnia 28.2.2020 r. do godz. 9:00. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków do dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: