S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 503315-2023

Submission deadline has been amended by:  564520-2023
18/08/2023    S158

Slovensko-Bratislava: Softvérový balík na správu zariadení

2023/S 158-503315

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35937874
Poštová adresa: Panónska cesta 2
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jombík
E-mail: peter.jombik@vszp.sk
Telefón: +421 220824608
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vszp.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478930
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/44815/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Zdravotné poistenie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie softvérových licencií k modulu nástroja ALVAO Service Desk a o poskytovaní servisnej podpory a súvisiacich služieb

Referenčné číslo: 06/2023/PJ
II.1.2)Hlavný kód CPV
48421000 Softvérový balík na správu zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je

a) servisná podpora ALVAO Support, úroveň Standard, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.1 Rámcovej dohody,

b) maintanance softvérových licencií na Alvao Service Desk držaných objednávateľom pred uzavretím Rámcovej dohody ako aj nadobudnutých na základe Rámcovej dohody v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.2 Rámcovej dohody,

c) dodanie licencie na modul Alvao Advanced Workflow v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.3 Rámcovej dohody,

d) služba rozvoja SD, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.4 Rámcovej dohody.

Podrobný opis je uvedený v časti IV a v návrhu RÁMCOVEJ DOHODY o dodaní softvérových licencií k modulu nástroja Alvao Service Desk a o poskytovaní servisnej podpory a súvisiacich služieb.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 72 945.50 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72212218 Služby na vývoj softvéru na riadenie licencií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava 851 04

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je

a) servisná podpora ALVAO Support, úroveň Standard, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.1 Rámcovej dohody,

b) maintanance softvérových licencií na Alvao Service Desk držaných objednávateľom pred uzavretím Rámcovej dohody ako aj nadobudnutých na základe Rámcovej dohody v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.2 Rámcovej dohody,

c) dodanie licencie na modul Alvao Advanced Workflow v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.3 Rámcovej dohody,

d) služba rozvoja SD, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.4 Rámcovej dohody.

Podrobný opis je uvedený v časti IV a v návrhu RÁMCOVEJ DOHODY o dodaní softvérových licencií k modulu nástroja Alvao Service Desk a o poskytovaní servisnej podpory a súvisiacich služieb.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 72 945.50 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2023
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/09/2023
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je

webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým

uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je verejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia

podmienok účasti. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň

verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/44815/summary

uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty.

2. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek

nároku voči verejnému obstarávateľovi.

3. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) a § 49 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom

obstarávaní a ponuky sa budú predkladať podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky postupuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej

prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s

jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v

zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným

uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a

bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť,

ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE

a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo

- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.

6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

8. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci

členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť

plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa

vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi

zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať

na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči

verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

9. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným

európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie

splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom

predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný

obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

10. Zábezpeka sa nevyžaduje.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/08/2023