W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 503481-2019

25/10/2019    S207    Europejska Służba Działań Zewnętrznych - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: ISDLS2 — świadczenie usług zewnętrznych dotyczących rozwoju, utrzymania i doradztwa w dziedzinie systemów informacyjnych

2019/S 207-503481

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 181-439747)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych, BA.BS.3 — Information Technology Division
Adres pocztowy: EEAS Building, 9A Rond Point Schuman
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia
E-mail: EEAS-CONTRACTS.Procurement@eeas.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://eeas.europa.eu/

Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/jobs-funds_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ISDLS2 — świadczenie usług zewnętrznych dotyczących rozwoju, utrzymania i doradztwa w dziedzinie systemów informacyjnych

Numer referencyjny: EEAS/2019/OP/0033
II.1.2)Główny kod CPV
72240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług w zakresie cyklu życia systemu informatycznego na rzecz ESDZ. Cykl życia systemu to ogólny proces opracowywania systemów informatycznych, od planowania i analizy poprzez wdrażanie, testowanie, rozwój, działania naprawcze oraz prace związane z instalacją. Obejmuje to również szkolenie osób zarządzających systemem i wsparcie techniczne dla społeczności użytkowników końcowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 181-439747

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: