Usługi - 503484-2019

25/10/2019    S207

Belgia-Bruksela: Opracowanie metodyki do oceny wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi dotyczące ekosystemów)

2019/S 207-503484

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie metodyki do oceny wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi dotyczące ekosystemów)

Numer referencyjny: ENV.D.2/SER/2018/0030
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy o świadczenie usług jest rozszerzenie i pogłębienie prac rozpoczętych w badaniu przekrojowym z 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/ language-en / format-PDF / source-68999387) w celu opracowania zintegrowanej, kompleksowej i gotowej do użycia metodyki służącej do oceny wpływu liberalizacji handlu (potencjalnego i faktycznego; oraz powiązanych zmian w przepływach handlowych) na różnorodność biologiczną.

Taka metodyka powinna umożliwiać elastyczne i kontekstowe wykorzystanie; w zależności np. od zaangażowanych państw, ich bioróżnorodności i ekosystemów, cech rozważanych środków handlowych, jak również poziomu potrzebnej analizy (ocena ogólna, szczegółowa i pogłębiona).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 209 970.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aby osiągnąć cele zamówienia, wykonawca powinien wykonać zadania określone poniżej:

zadanie 1: zestawienie odpowiednich prac (w obrębie UE i poza), w tym analiza zakresu, o którym mowa powyżej, a także ewentualnych innych istniejących metod i wskaźników w celu oceny wpływu (potencjalnego i faktycznego) liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną i ekosystemy;

zadanie 2: analiza mocnych stron oraz luk, słabych stron i wyzwań aktualnej wiedzy: w oparciu o wyniki zadania 1 zadanie 2 obejmie analizę luk, słabych stron i wyzwań obecnej wiedzy / istniejących metodyk;

zadanie 3: opracowanie wyczerpującej i kompleksowej metodyki oceny wpływu liberalizacji handlu na usługi w zakresie bioróżnorodności, ekosystemów i usług dotyczących ekosystemów: w oparciu o wynik zadania 2, zadanie 3 obejmie opracowanie wyczerpującej i kompleksowej zintegrowanej metodyki służącej ocenie wpływu liberalizacji handlu na bioróżnorodność, ekosystemy i usługi dotyczące ekosystemów.

Procedura otwarta – zamówienie na usługi, pojedyncze umowa na okres 15 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: jakość proponowanej metodologii / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zostało wcześniej opublikowane w Dz. U. PIN 2018/S 056-123139, z tytułem „Opracowanie metodyki i wskaźników służących do oceny potencjalnego wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi dotyczące ekosystemów) między UE a partnerami negocjacji w dziedzinie handlu”, z kwotą w wysokości 230 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 198-446821
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2019/812941/SER/ENV.D.2
Nazwa:

Opracowanie metodyki do oceny wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi dotyczące ekosystemów)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adres pocztowy: Rue Joseph II 36-38
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vrije Universiteit Amsterdam — Institute for Environmental Studies (IVM)
Adres pocztowy: De Boelelaan 1085
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 1081 HV
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trinomics BV
Adres pocztowy: Westersingel 34
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 3014 GS Rotterdam
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 230 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 209 970.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 15 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

14,82 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019