Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 503484-2019

25/10/2019    S207

Belgia-Bruxelles: Elaborarea unei Metodologii de evaluare a impactului liberalizării comerțului asupra biodiversității (ecosistemelor și serviciilor ecosistemice)

2019/S 207-503484

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborarea unei Metodologii de evaluare a impactului liberalizării comerțului asupra biodiversității (ecosistemelor și serviciilor ecosistemice)

Număr de referinţă: ENV.D.2/SER/2018/0030
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract de servicii este de a extinde și aprofunda activitatea inițiată în studiul de definire a domeniului din 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387), în vederea elaborării unei metodologii integrate, cuprinzătoare și gata de utilizat pentru a evalua impactul liberalizării comerțului (potențiale și reale; și schimbările asociate în fluxurile comerciale) asupra biodiversității.

O astfel de metodologie ar trebui să permită o utilizare flexibilă și specifică contextului; în funcție, de exemplu, de Statele implicate, biodiversitatea și ecosistemele acestora, de caracteristicile măsurii(lor) comerciale avută(e) în vedere, precum și de nivelul de analiză urmărit (evaluare generală sau detaliată și aprofundată).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 209 970.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru a atinge obiectivele contractului, contractantul trebuie să îndeplinească sarcinile prezentate mai jos:

Sarcina 1: Compilarea activităților relevante (în interiorul și în afara UE), inclusiv studiul de stabilire a domeniului de aplicare menționat mai sus, precum și posibilele alte metodologii și indicatori existenți pentru a evalua impactul (potențial și real) al liberalizării comerțului asupra biodiversității și a ecosistemelor;

Sarcina 2: Analiza punctelor forte, precum și a lacunelor, a punctelor slabe și a provocărilor cunoștințelor actuale: pe baza rezultatului sarcinii 1, sarcina 2 va include o analiză a lacunelor, a punctelor slabe și a provocărilor actualelor cunoștințe / metodologii existente;

Sarcina 3: Elaborarea unei metodologii robuste și cuprinzătoare de evaluare a impactului liberalizării comerțului asupra biodiversității, ecosistemelor și serviciilor ecosistemice: pe baza rezultatului sarcinii 2, sarcina 3 va include elaborarea unei metodologii integrate robuste și cuprinzătoare de evaluare a impactului liberalizării comerțului asupra biodiversității, ecosistemelor și serviciilor ecosistemice.

Licitație deschisă – contract de servicii, un singur contract de 15 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind costul - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 50
Criteriu privind costul - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 20
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Aceasta a fost publicată anterior în PIN JO 2018/S 056-123139 cu titlul „Elaborarea unei metodologii și a unor indicatori pentru evaluarea impactului potențial al liberalizării comerțului asupra biodiversității (ecosistemelor și serviciilor ecosistemice) între UE și un partener de negociere în comerț“ cu suma de 230 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 198-446821
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.0202/2019/812941/SER/ENV.D.2
Titlu:

Elaborarea unei Metodologii de evaluare a impactului liberalizării comerțului asupra biodiversității (ecosistemelor și serviciilor ecosistemice)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adresă: Rue Joseph II 36-38
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vrije Universiteit Amsterdam — Institute for Environmental Studies (IVM)
Adresă: De Boelelaan 1085
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 1081 HV
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trinomics BV
Adresă: Westersingel 34
Localitate: Rotterdam
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 3014 GS Rotterdam
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 230 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 209 970.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 15 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

14,82 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită pentru procedurile de revizuire:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/10/2019