Werken - 503599-2019

25/10/2019    S207

Verenigd Koninkrijk-Preston: Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

2019/S 207-503599

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.procurementhub.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Railway Housing Association
Plaats: Darlington
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DL1 4DR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: sbrennan@railwayha.co.uk
Telefoon: +44 8000287428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.railwayha.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Railway Housing Electrical Testing and Repairs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Railway Housing Association is seeking to appoint a contractor to provide electrical tests to 1 039 properties across its portfolio for a period of 12 months. Once these tests have been carried out Railway Housing Association will then have a valid electrical test certificate for all their properties. In addition to the tests the successful contractor will also complete all C1 and C2 repairs whilst on site. The successful contractor will also provide information on the SORs required for all C3 and C4 repairs that are required at the property so they can inform a future planned maintenance programme.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Railway Housing Association is seeking to appoint a contractor to provide electrical tests to 1 039 properties across its portfolio for a period of 12 months. Once these tests have been carried out Railway Housing Association will then have a valid electrical test certificate for all their properties. In addition to the tests the successful contractor will also complete all C1 and C2 repairs whilst on site. The successful contractor will also provide information on the SORs required for all C3 and C4 repairs that are required at the property so they can inform a future planned maintenance programme.

The contract is for an initial 1 year period with the option to extend for three further one year periods. Railway Housing Associations programme of works is planned on an annual basis so the contract extensions are subject to satisfactory performance in year one and the granting of the planned programme. The contract is awarded through a second stage tender through the Procurement Hub Property Works dynamic purchasing system.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lantei Ltd
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR1 1QE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: helpdesk@lantei.co.uk
Telefoon: +44 1772250179
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=435161198

GO Reference: GO-20191022-PRO-15498949

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3454102222
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Postadres: Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079476000
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3454102222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2019