Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 503681-2021

05/10/2021    S193

Danemark-Copenhague: Services de conseil juridique

2021/S 193-503681

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Udenrigsministeriet
Numéro national d'identification: 43271911
Adresse postale: Asiatisk Plads 2
Ville: København K
Code NUTS: DK011 Byen København
Code postal: 1448
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Maria Bruun Laursen
Courriel: mablau@um.dk
Téléphone: +45 33920000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://um.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311859&B=DK_UDBUD
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311859&B=DK_UDBUD
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311859&B=DK_UDBUD
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rammeaftale om advokatbistand til udviklingsbistandens område (Danida)

Numéro de référence: 2021-33025
II.1.2)Code CPV principal
79111000 Services de conseil juridique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Rammeaftalen vedrører advokatbistand på udviklingsbistandens område (Danida), jf. https://um.dk/da/danida, til gennemførelse af EU-udbud og andre hertil relaterede opgaver.

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter. Der vil alene blive indgået rammeaftale med én leverandør, der skal kunne gennemføre udbud og bistå med øvrige opgaver på såvel engelsk som fransk.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 19 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79111000 Services de conseil juridique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Description des prestations:

Jf. pkt. II.1.4)

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 19 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Der gennemføres ikke prækvalifikation. Alle interesserede vil kunne afgive tilbud.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Tilbudsgiver skal udfylde en tro og love-erklæring om pålidelighed i forhold til udbudslovens udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 samt § 137, stk. 1, nr. 2, nævnte situationer vil blive udelukket fra udbuddet. Tilbudsgiver skal opfylde minimumskrav til omsætning. Tilbudsgiver kan i denne forbindelse støtte ret på andre enheders formåen. Jf. i øvrigt udbudsmaterialet, hvor ovenstående forhold uddybes.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Leverandøren har udpeget en Kontaktadvokat, som udpeger Ansvarlige Advokater til levering af ydelserne. Kontaktadvokaten og de Ansvarlige Advokater er defineret i rammeaftalens afsnit 1.2. Opgaverne skal udføres på et niveau svarende til niveau C1 med hensyn til både engelsk og fransk. Niveau C1 fremgår af ”The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR). Der skal indgås en databehandleraftale.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

Rammeaftalen tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på kvalitetssikring og pris. Der er fastsat et minimumsniveau for kvalitetssikringen. Som led i modellen er det kun de kvalitative underkriterier, der evalueres efter en pointmodel, hvorimod pris ikke evalueres særskilt. Resultatet af evalueringen for hver tilbudsgiver fås ved at dividere den samlede pointscore for kvalitetssikring med tilbudsgivers tilbudstekniske pris, hvorefter den højeste score vinder. Se udbudsbetingelser.

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 29/10/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (light-regimet), jf. udbudslovens §§ 186-189.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Udenrigsministeriets anvendte elektroniske udbudssystem, jf. afsnit I.3. Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Tilbud afgives ved, at tilbudsgiver uploader sit tilbud i det elektroniske udbudssystem. Når tilbuddet er uploadet, kan tilbudsgiver, indtil tilbudsfristens udløb, såvel ændre indholdet af tilbuddet som trække det tilbage.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Rammeaftalens maksimale værdi er DKK 23.000.000 ekskl. moms.

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb.

Det er forventningen, at rammeaftalen træder i kraft den 01.01.2022.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: https://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/09/2021