Diensten - 503777-2018

15/11/2018    S220

Duitsland-Dortmund: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 220-503777

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universität Dortmund
Postadres: Wilhelm-Dilthey-Straße 2
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Postcode: 44227
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@tu-dortmund.de
Telefoon: +49 231 / 755-2232
Fax: +49 231 / 755-5224
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tu-dortmund.de
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generalplanungsleistungen Verwaltungsneubau Technische Universität Dortmund

Referentienummer: 2018/049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/05/2019
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Geplanter Beginn: 6.5.2019

Geplanter Abschluss LPH 8: 1.5.2023

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 04/02/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2018