Usługi - 503863-2021

Submission deadline has been amended by:  648385-2021
05/10/2021    S193

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 193-503863

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 33/21/MO/PZP/273
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Obarzanek
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 882350395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpk.pl/pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Numer referencyjny: 33/21/MO/PZP/273
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311230 Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
71311300 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322500 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71313440 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze. W Umowie Wykonawczej Zamawiający powierzy wykonawcy do wykonania jedno lub większą liczbę Zadań opisanych w rozdziale 2 Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym:

1) prace przedprojektowe, w tym prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji koncepcyjnych, budowlanych (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz innej niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót;

3) usługi doradztwa specjalistycznego, w tym sporządzenie opracowań geodezyjnych, geodezyjno-prawnych oraz operatów szacunkowych na potrzeby wyceny wartości nieruchomości;

4) usługi doradztwa technicznego, w tym opracowywanie dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac projektowych lub / i budowlanych;

5) usługi nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją w toku realizowanych robót budowlanych;

6) usługi wsparcia merytorycznego i technicznego w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i innych procesów koniecznych do uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych aktów administracyjnych wraz możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika przez członków personelu Wykonawcy.

Zamawiający określi liczbę Zadań oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w Zaproszeniu do Składania Ofert Wykonawczych, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Umowy Wykonawczej, przy czym jedna Umowa Wykonawcza będzie obejmowała co najmniej jedno Zadanie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (wyłączne kryterium w postępowaniu dot. umowy ramowej) / Waga: 100
Kryterium jakości - Nazwa: Cena (kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Waga: 100 % albo od 50% do 70%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji Zamówienia Wykonawczego (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Waga: od 1% do 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja, kwalifikacje lub doświadczenie członków Personelu Wykonawczego (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Waga: od 1% do 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi za wady lub okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Waga: od 1% do 30 %
Cena - Waga: 0
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 96
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II.2.5) kryterium Cena o wadze 0% została wskazana wyłącznie z powodu funkcjonalności formularza ogłoszenia o zamówieniu.

Sekcja II.2.7) okres obowiązywania umowy ramowej wynosi 8 lat od dnia zawarcia Umowy Ramowej. Informacja przedstawiona w sekcji została wskazana w związku z tym, iż formularz nie przewiduje możliwości uzupełnienia terminu wyrażonego w latach (8x12 = 96 miesięcy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał należycie:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 opracowania stanowiące raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny dla linii kolejowej lub dla drogi klasy co najmniej GP o długości min. 10 km, na podstawie których uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;

b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy jednotorowej lub dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, przy zachowaniu warunku, że jeden projekt musi być dla linii dwutorowej:

#zakładanej prędkości projektowej nie mniejszej niż 120 km/h;

#długości nie mniejszej niż 10 km z co najmniej jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem

inżynieryjnym takim jak most lub tunel lub wiadukt;

#zakładanym obciążeniu ruchu minimum 20 par pociągów na dobę.

2) Zamawiający ustala warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie potencjału osobowego. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej:

a) Koordynator projektu,

b) Projektant branży torowej,

c) Ekspert branży torowej dla linii dużych prędkości,

d) Projektant branży mostowej,

e) Projektant branży drogowej,

f) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,

g) Architekt,

h) Projektant branży sanitarnej 1,

i) Projektant branży sanitarnej 2,

j) Projektant branży hydrotechnicznej,

k) Główny projektant oraz sprawdzający branży sterowania ruchem kolejowym,

l) Projektant branży telekomunikacyjnej,

m) Koordynator zespołu geologicznego,

n) Geolog 1,

o) Geolog 2,

p) Hydrogeolog,

q) Ekspert ds. obiektów budowlanych na terenach wpływów górniczych,

r) Koordynator zespołu środowiskowego,

s) Ekspert ds. ocen oddziaływania na środowisko,

t) Ekspert ds. akustyki i drgań,

u) Ekspert ds. oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne,

v) Ekspert ds. oddziaływań na przyrodę ożywioną (botanika),

w) Ekspert ds. oddziaływań na przyrodę ożywioną (zoologia),

x) Projektant specjalności inżynieryjnej mostowej (na potrzeby opracowań środowiskowych - Zadanie 1),

y) Specjalista ds. GIS (na potrzeby opracowań środowiskowych - Zadanie 1),

z) Ekspert ds. optymalizacji terminalowych przepływów ładunkowych,

wskaże osoby spełniające wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 9 do OPZ Kolumna 7 i Kolumna 8 w ilości wymaganej przez Zamawiającego w Kolumnie 3. Z uwagi na obszerny opis wymagań i ograniczona liczbę znaków ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie w formularzu ogłoszenia wymagań odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wadium na etapie postępowań o udzielenie Zamówień Wykonawczych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Informacje zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ – Projekt Umowy Wykonawczej.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający nie określił formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy zastosować się do reguł określonych w SWZ, w szczególności postanowień rozdziału IX - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W zakresie Umowy Ramowej - odpowiednie informacje zostały zawarte w zał. nr 3 do SWZ. W zakresie Umowy Wykonawczej odpowiednie informacje zostały zawarte w zał. nr 4 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 20
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/cpk

.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne, tj. Zamawiający nie przewiduje na otwarciu ofert obecności Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie kompletnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu. Szczegółowe i kompletne informacje zostały zawarte w SWZ.

Przesłanki wykluczenia:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została

skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

c) art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 ustawy Pzp.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Informacje, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp zostały zamieszczone w załączniku 17 do SWZ (Informacje przekazane Wykonawcom w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych).

Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 258 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie i na zasadach określonych dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na

projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021