Lieferungen - 504078-2019

Submission deadline has been amended by:  530101-2019
25/10/2019    S207

Polen-Radom: Kupons

2019/S 207-504078

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Postanschrift: ul. Limanowskiego 134
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
E-Mail: zzp@mops.radom.pl
Telefon: +48 483608490-223

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.mops.radom.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.mops.radom.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP.260.4.8.2019.MR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199750 Kupons
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 144.000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych na zakup gorących posiłków (obiadów) w placówkach gastronomicznych oraz gotowych posiłków, dań i artykułów spożywczych w placówkach handlowych, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 zł, w ilości nie większej niż 144.000 sztuk.

2. Podana przez Zamawiającego ilość bonów jest ilością maksymalną, przewidywaną do realizacji w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 80 %, w zależności od ilości wydawanych decyzji.

3. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony miały formę papierową i były znakiem legitymacyjnym na okaziciela. Na każdym bonie winny być zamieszczone: a) klauzula: „Z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych” lub inna równoważna klauzula, b) nadruk informujący o wartości nominalnej bonu, c) numer identyfikacyjny bonu, d) określenie identyfikujące jego wystawcę, e)wskazany termin ważności bonu.

4. Bony będą możliwe do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru.

5. Bony żywieniowe muszą umożliwiać dokonywanie zakupów, za wyjątkiem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i artykułów przemysłowych:

a) gorących posiłków – w minimum 5 placówkach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Radomia, oraz

b) gotowych posiłków i dań – w minimum 5 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Radomia, a także

c) artykułów spożywczych, w szczególności takich jak: nabiał, pieczywo, wędliny, surowe mięso, warzywa, owoce – w minimum 5 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Radomia.

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zawarta jest w rozdz. XXVI SIWZ.

Pozostałe informacje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 11500,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (formularze są dostępne pod linkiem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/

Wps/portal).

4. Oferta wraz z załącz. powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP

I udostępnionego również na miniPortalu. Oferta winna zawierać niezbędne załączniki, o których mowa w rozdz. X pkt 1 SIWZ. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w

Regulaminie korzystania z miniPortal oraz Instrukcji użytkownika miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). W celu korzystania z funkcjonalności systemu miniPortal w zakresie generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert niezbędne jest pobranie Aplikacji do szyfrowania ofert https://

Miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający oceni oferty wg kryteriów:

1) kryterium nr 1 - cena ofertowa zamówienia - 50 %,

2) kryterium nr 2 – ilość placówek handlowych (o których mowa w rozdz. VI pkt 6.2. SIWZ - umożliwiających realizację oferowanych bonów) – 50 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa w/w warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa w/w warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Strony zastrzegają możliwość zmiany powyższej umowy w zakresie:

a) zmiany placówek handlowych, o których mowa w § 1 ust. 7 projektu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego innych placówek handlowych umożliwiających realizację bonów, spełniających wymogi SIWZ postawione przez Zamawiającego w tym zakresie.

b) zmiany placówek gastronomicznych, o których mowa w § 1 ust. 7 projektu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego innych placówek gastronomicznych umożliwiających realizację bonów, spełniających wymogi SIWZ postawione przez Zamawiającego w tym zakresie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/11/2019
Ortszeit: 13:30
Ort:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, pokój nr 101 (poziom "1")

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania/deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia:

Wykonawca winien wykazać brak istnienia podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 u.Pzp oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępow. oraz braku podstaw wykluczenia żąda oświadczeń lub dokumentów wskazanych w: art. 25a ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust.5 pkt 1 i ust.6 u.Pzp oraz § 2 ust. 4 pkt 2, § 5 pkt 1-6, pkt 9 i 10, § 7-9 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporz. Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępow. o udziel. zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępow. i brak podstaw wykluczenia zawarto w SIWZ.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ:

Oferta winna być sporządzona na formularzu zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych i zawierać niezbędne załączniki, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SIWZ:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.Pzp w formie JEDZ, którego wzór został dołączony do SIWZ.

1) W przypadku składania oferty wspólnej JEDZ składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o których mowa w pkt. 1.,dot. tych podmiotów.

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępow. składa także JEDZ, o których mowa w pkt. 1., dot. podwykonawców.

2. Wykaz placówek handlowych (o których mowa w rozdz. VI pkt 6.2 i pkt 6 lit. b SIWZ) akceptujących realizację oferowanych przez Wykonawcę bonów żywieniowych, zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa i adres placówki handlowej (z numerem telefonu kontaktowego do placówki handlowej lub osoby uprawnionej do udzielania informacji w zakresie prowadzonej działalności tejże placówki).

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Pełnomocnictwo – gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum), o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art.26 ust. 6 u.Pzp.

5. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna (w for. poręczenia lub gwarancji) Wykonawca winien złożyć dok. sporządz. w postaci elektronicznej (np. zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielający poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dok.) zapewniający spełnienie wymogu złożenia dok. w oryginale, chyba, że złożenie kopii dok. nie ogranicza Zam. możliwości zatrzymania wadium, a w przyp.wpłaty pieniężnej może złożyć - kopię dowodu wykonanej operacji.

6. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca winien złożyć oświadczenie, wskazując w nim nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez podatku VAT.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, jak również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w postaci:

a) poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp;

b) odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp,

— kopię wniesionego odwołania Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby ten mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

c) skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/10/2019