Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 504245-2022

16/09/2022    S179

Polen-Lublin: Arzneimittel für Nervensystem und Sinnesorgane

2022/S 179-504245

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczysława Kaczyńskiego
Nationale Identifikationsnummer: 9462160056
Postanschrift: ul.Abramowicka 2
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-442
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Piotrowska
E-Mail: przetargi@snzoz.lublin.pl
Telefon: +48 817286439
Fax: +48 817441079
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.snzoz.lublin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktu leczniczego Olanzapina

Referenznummer der Bekanntmachung: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-11/22/AP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33660000 Arzneimittel für Nervensystem und Sinnesorgane
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 126 800.10 PLN / höchstes Angebot: 130 977.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina w ilości 1750 fiol. do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy częściowej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w ramach niniejszej umowy przewiduje Prawo opcji, polegające na:

a) zleceniu dodatkowych dostaw (maksymalnie nie przekraczającej 20 % wartości netto zawartej umowy) produktu leczniczego Olanzapina w okresie do końca obowiązywania umowy - w przypadku wykorzystania ilości towaru będącego przedmiotem umowy o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

b) zleceniu dostaw produktu leczniczego Olanzapina w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia terminu obowiązywania umowy - w przypadku nie wykorzystania ilości towaru będącej przedmiotem zawartej umowy (prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 2 miesiące) o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 104-291069
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktu leczniczego Olanzapina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Urtica Sp. zo.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8942556799
Postanschrift: 54-613
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 54-613
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 147 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126 800.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, Zamawiający doszedł do wniosku, że rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe, gdyż w przypadku braku produktu leczniczego (Olanzapina) istnieje poważne ryzyko przerwania ciągłości leczenia, co może spowodować nieskuteczność terapii u grupy pacjentów leczonych na schizofrenię. Wyczerpanie limitu ilościowego w obowiązującej umowie wynika z nieprzewidywalnego w ostatnim okresie wzrostu zleceń lekarskich na ww. produkt leczniczy.

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia tj. przygotowanie oferty na jeden produkt leczniczy nie powinno być czasochłonne (w porównaniu np. do zamówienia na dostawy pełnego asortymentu dla Apteki szpitalnej, zgrupowanego w kilkadziesiąt pakietów leków po co najmniej kilka/ kilkanaście pozycji produktów leczniczych), wobec czego skrócenie terminu do 15 dni na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

Wobec powyższego zasadne jest udzielenia zamówienia w skróconym terminie składania ofert na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wymagane Podmiotowe środki dowodowe zostały określone w SWZ - ROZDZIAŁ IX PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

3.Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2022