Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 504254-2021

Submission deadline has been amended by:  576271-2021
06/10/2021    S194

België-Gent: Bouwen van gebouwen

2021/S 194-504254

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadsontwikkeling Gent
Nationaal identificatienummer: 0367.300.594_23257
Postadres: Voldersstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Annelies Van Hauwe
E-mail: annelies.vanhauwe@sogent.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sogent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424668
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sogent.be/bestekken
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AG+SOB+Gent-2021_20-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: stadsontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVK-Woonmodel Realisatie van 2 woonprojecten met 40-tal wooneenheden voor verhuur aan SVK Gent

Referentienummer: AG SOB Gent-2021_20-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds met als doelstelling de realisatie van een 40-tal nieuw-bouw-wooneenheden op 2 sites in Gent, en de verhuur van deze woningen aan het SVK Gent.

De private partij staat in voor het bouwen, financieren, verhuren aan het SVK Gent en het eigenaarsonder-houd van de gebouwen, conform de woninghuurwetgeving. Het SVK Gent staat in voor de onderverhuur van de wooneenheden, waarbij een huurgarantie wordt gegeven aan de private partij gedurende de looptijd van de hoofdhuurovereenkomst(en) van minstens 27 jaar. SVK Gent staat garant voor het huurdersonderhoud, zoals vastgelegd binnen de huidige woninghuurwetgeving.

Na het aflopen van de zakelijke rechten op de publieke gronden, komen de gronden en de daarop opgerichte opstallen in volle eigendom van de grondeigenaar(s).

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds met als doelstelling de realisatie van een 40-tal nieuw-bouw-wooneenheden op 2 sites in Gent, en de verhuur van deze woningen aan het SVK Gent.

De private partij staat in voor het bouwen, financieren, verhuren aan het SVK Gent en het eigenaarsonder-houd van de gebouwen, conform de woninghuurwetgeving. Het SVK Gent staat in voor de onderverhuur van de wooneenheden, waarbij een huurgarantie wordt gegeven aan de private partij gedurende de looptijd van de hoofdhuurovereenkomst(en) van minstens 27 jaar. SVK Gent staat garant voor het huurdersonderhoud, zoals vastgelegd binnen de huidige woninghuurwetgeving.

Na het aflopen van de zakelijke rechten op de publieke gronden, komen de gronden en de daarop opgerichte opstallen in volle eigendom van de grondeigenaar(s).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds met als doelstelling de realisatie van een 40-tal nieuw-bouw-wooneenheden op 2 sites in Gent, en de verhuur van deze woningen aan het SVK Gent.

De private partij staat in voor het bouwen, financieren, verhuren aan het SVK Gent en het eigenaarsonder-houd van de gebouwen, conform de woninghuurwetgeving. Het SVK Gent staat in voor de onderverhuur van de wooneenheden, waarbij een huurgarantie wordt gegeven aan de private partij gedurende de looptijd van de hoofdhuurovereenkomst(en) van minstens 27 jaar. SVK Gent staat garant voor het huurdersonderhoud, zoals vastgelegd binnen de huidige woninghuurwetgeving.

Na het aflopen van de zakelijke rechten op de publieke gronden, komen de gronden en de daarop opgerichte opstallen in volle eigendom van de grondeigenaar(s).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie selectieleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

non discriminatie

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 dagen voor schorsing, 60 dagen voor vernietiging

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2021