Услуги - 504439-2017

16/12/2017    S242

България-София: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2017/S 242-504439

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/215
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/215
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас“ по четири обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците 3 резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Варна“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: „Варна — изток“, „Варна — запад“, „ТЕЦ Езерово“, „Петрол“, „Леспорт“, „Фериботен комплекс — Варна“ и „Балчик“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 1: приемането и обработването на 7860 куб. м. отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 — 40 т., П2 — 30 т. и П3 — 30 т.; виж II.2.14 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 768 630.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите от Техническия показател са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 „Управление на риска“ и ПЗ „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Варна“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: „Варна — изток“, „Варна — запад“, „ТЕЦ Езерово“, „Петрол“, „Леспорт“, „Фериботен комплекс — Варна“ и „Балчик“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Обем на обособена позиция № 2: приемането и обработването на 1 475 куб. м. отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП). 3 подпоказателя: П1 — 40 т., П2 — 30 т. и ПЗ — 30 т., виж II.2.14 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 230 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в Техническия показател, са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Бургас“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: „Бургас — изток — 1“, „Бургас — изток — 2“, „Бургас — запад“, „Росенец“ и „Несебър“, попадащи в област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 3: приемането и обработването на 1 965 куб. м. отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 — 40 т., П2 — 30 т. и П3 — 30 т.; виж II.2.14 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 192 160.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е: „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в Техническия показател, са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката, П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Бургас“.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали:„Бургас — изток — 1“, „Бургас — изток — 2“, „Бургас — запад“, „Росенец“ и „Несебър“, попадащи в област Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Обем на обособена позиция № 4: приемането и обработването на 1 000 куб. м. отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) с 3 подпоказателя: П1 — 40 т., П2 — 30 т. и П3 — 30 т.; виж II.2.14 / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 281 640.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий за възлагане е: „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в Техническия показател, са: П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката; П2 „Управление на риска“ и П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции от № 1 до № 4 включително:

За да се осигури законосъобразно приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност в български пристанища за обществен транспорт с национално значение, участниците трябва да са вписани в регистъра на пристанищните оператори за извършването на пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, в съответствие с предвиденото в чл. 117 от ЗМПВВППРБ и Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България или да са вписани в еквивалентен регистър, или да притежават еквивалентни документи, доказващи, че имат право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност, или да са придобили право да извършват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност чрез: попълване на номер, дата, срок на валидност, предмет и издател на Удостоверението за вписване в регистъра на пристанищните оператори/документа, доказващ вписването в еквивалентния регистър, или на еквивалентните документи или посочване на конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност, или посочване на безплатен публичен регистър, от който горните обстоятелствата могат да се установят, в част IV „Критерии за подбор“, раздел А на ЕЕДОП.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя: актуални доказателства за вписване в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция, в случай че това обстоятелство не може да бъде установено служебно от възложителя при проверка в регистъра на пристанищните оператори.

В случай че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, придобило право да извършва пристанищни услуги, включващи приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е установено или е вписано в еквивалентен регистър на друга държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, преди сключването на договора за възлагане изпълнението на съответната обособена позиция, следва да бъде вписан в българския регистър на пристанищните оператори за предоставянето на морско-технически пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност за съответното пристанище, за което се отнася обособената позиция, и да се снабди с удостоверение за направеното вписване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти.

Съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП: „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

За обособени позиции от № 1 до № 4 включително:

Под „сферата, попадаща в областта на поръчката“ за съответната обособена позиция възложителят разбира: приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците при подаване на офертата представят справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, чрез попълване на т. 2А, раздел Б на част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя актуална справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за същата обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За Обособена позиция № 1: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Варна“: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 1, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 768 630 BGN (седемстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева).

За Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Варна“: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 2, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 230 800 BGN (двеста и тридесет хиляди и осемстотин лева).

За Обособена позиция № 3: „Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци /Анекс I от МАРПОЛ 73/78/ и на битово-отпадни води /Анекс IV от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Бургас“: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 3, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 192 160 BGN (сто деветдесет и две хиляди сто и шестдесет лева).

За Обособена позиция № 4: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ — пристанище Бургас“: Участниците да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 4, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 281 640 BGN (двеста осемдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет лева).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции от № 1 до № 4, вкл.:

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция.

За доказване на посоченото изискване участниците представят Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, вид на доказателствата за извършените услуги, номера, дати на издаване и издатели в т. 1б, раздел В от част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуален списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка от ЕЕДОП.

2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.

За доказване на посоченото изискване участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, чрез попълване на конкретни вид, наименование, количество, капацитет и технически характеристики на предлаганите мобилни приемни съоръжения, както и данни за номерата, датите на издаване и издателите на документите, удостоверяващи годността на предложените мобилните приемни съоръжения да бъдат използвани за приемане и обработване на съответните отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност (актове за националност, свидетелства за годност, позволителни за плаване, свидетелства за регистрация и др. п.) в т. 9, раздел В от част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя актуална декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно посоченото в ЕЕДОП.

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда.

За доказване на посочените изисквания при подаване на офертата участниците декларират номер, дата на издаване, срок на валидност, издател на съответния сертификат/еквивалентен документ и обхват на системата (сертификацията) в раздел Г от част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подават оферта.

Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008/15 или еквивалентен и ЕN ISO 14001:2004 или еквивалентен, издадени от акредитирани лица, с обхват на системата/сертификацията, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или доказателства за еквивалентните мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За всички обособени позиции от № 1 до № 4 включително: Участниците да са изпълнили дейности (поне 1 услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по съответната обособена позиция, най-много за последните (най-много) 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 1“ се има предвид: услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 7 000 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 2“ се има предвид: услуги по приемане и обработване на твърди отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност с обем не по-малък от 1 300 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 3“ се има предвид: услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води, с обем не по-малък от 1 700 куб. м.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката по обособ. позиция № 4“ се има предвид: услуги по приемане и обработване на твърди отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност с обем не по-малък от 900 куб. м.

2. Участниците да разполагат с мобилни приемни съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, с капацитет и възможности не по-малки от посочените за съответното пристанище и за отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по съответния анекс от МАРПОЛ 73/78 в действащите планове за приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност.

Капацитетът на мобилните приемни съоръжения за отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по анексите на МАРПОЛ 73/78 в действащите планове за приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност е, както следва:

— По обособена позиция № 1 (за пристанище Варна по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) — 536 куб. м,

— По обособена позиция № 2 (за пристанище Варна по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — 33.5 куб. м,

— По обособена позиция № 3 (за пристанище Бургас по Анекси I и IV от МАРПОЛ 73/78) — 426 куб. м,

— По обособена позиция № 4 (за пристанище Бургас по Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — 65 куб. м.

До действащите планове за приемане и обработване на отпадъци е осигурен пълен и безплатен достъп на официалната страница на предприятието, на адрес: www.bgports.bg.

3. Участниците следва прилагат система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2008/15 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO 14001:2004 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват на системите (сертификациите/мерките), отговарящ на предмета на поръчката.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора на съответната обособена позиция е в размер на 5 % от неговата обща стойност без ДДС, определена въз основа на предложената единична цена от избрания Изпълнител за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък — резултат от корабоплавателна дейност и прогнозното количество отпадъци за тази обособена позиция.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и най-малко 30 дни след изтичане срока на договора. Изискванията към гаранцията, основанията и сроковете за задържането, усвояването или възстановяването й са уредени в Указанията за подготовка на офертите и Проектите на договори.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща по индиректната с-ма реално приетите и обработени отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност по конкретния Анекс на МАРПОЛ 73/78, в съответното пристанище с кодове, посочени в Техническата спецификация по съответната обособена позиция до максимално допустимото количество, регламентирано в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и сдадени в рамките на часовете, съгласно предвиденото в Тарифата. Плащанията са месечни и се извършват въз основа на приемо-предавателни протоколи за приемане на услугите за съответния предходен месец, към които задължително се прилагат:

1. Месечен отчет на Изпълнителя със справките, подписани от капитаните на обслужените кораби и представител на Изпълнителя, удостоверяващи реално приетите видове и обеми отпадъци;

2. Документите, издадени от крайното приемно съоръжение, удостоверяващи, че отпадъците са предадени за третиране. Сроковете и условията за плащане са уредени в Проектите на договори.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението й. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение, да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, освен ако това не е с цел да се докаже съответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция);

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката, и да са уговорили солидарна отговорност.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация (обща част и по отделните обособени позиции) — част III от документацията за поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/01/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/01/2018
Местно време: 14:00
Място:

Заседателна зала в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на обстоятелствата чрез попълване на раздели А—В от част III „Основания за изключване“ в ЕЕДОП, както следва:

— обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията: участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд и други форми на трафик на хора и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в раздел А,

— обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП относно наказателни присъди за престъпленията по: чл. 194-208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 и чл. 352—352е от Наказателния кодекс и за престъпления аналогични на тези в друга държава членка или трета страна, се декларират в раздел Г,

— обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се декларират в раздел Б, а тези по т. 5—7 от ЗОП — в раздел В.

Когато изискванията се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Отстранява се участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник — обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон, също ще бъде отстранен от участие. При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване „да“ или „не“ в раздел Г от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение/консорциум, който не е юридическо лице, съответствието с посоченото изискване се декларира за всеки един от участниците в обединението.

Освен при наличието на основанията по-горе, възложителят отстранява:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обеществената поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 ЗОП,

— участници, които са свързани лица.

При подаване на офертата се декларира чрез отбелязване на „да“ или „не“ в раздел Г от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

— участник, предложил единична цена за 1 куб. м отпадък, надвишаваща определената максимална прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по съответната обособена позиция.

Максималната прогнозна стойност за приемане и обработване на 1 куб. м отпадък по обособена позиция № 1 е 97,79 BGN без ДДС, по обособена позиция № 2 — 156,47 BGN без ДДС, по обособ. позиция № 3 — 97,79 BGN без ДДС и по обособена позиция № 4 — 281,64 BGN без ДДС.

— участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2017