Servizi - 50452-2019

01/02/2019    S23    Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Czosnów: Servizi di raccolta di rifiuti

2019/S 023-050452

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Gminy Czosnów
Indirizzo postale: Gminna 6
Città: Czosnów
Codice NUTS: PL
Codice postale: 05-152
Paese: Polonia
Persona di contatto: Łukasz Jabłoński
E-mail: przetargi@czosnow.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://czosnow.ezamawiajacy.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://czosnow.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Numero di riferimento: BI.271.6.2019
II.1.2)Codice CPV principale
90511000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czosnów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami prawa ustawowego i miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26.9.2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów oraz Uchwałą Nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26.9.2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 452 008.54 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL
Codice NUTS: PL913
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Czosnów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czosnów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami prawa ustawowego i miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26.9.2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów oraz Uchwałą Nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26.9.2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Czosnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; ww. wpis do rejestru działalności regulowanej musi obejmować co najmniej odpady o kodach: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 17 01 01; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 20 01 11; 20 01 23*; 20 01 32; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 39; 20 01 40: 20 02 01; 20 03 01; 20 03 07; 20 03 99 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923);

b) aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem;

c) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

d) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub umowę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww. zezwolenie. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:

a) przedstawi informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 200 000 PLN,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 300 000 PLN.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz prowadzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w ilości co najmniej 1 000 Mg,

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

 co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l., 240 l i 1100 l.

 co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

 co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

 co najmniej jednym samochodem specjalnym z HDS przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach typu „dzwon” o pojemności min. 1 300 l,

 co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów gromadzonych w kontenerach o pojemności 7m3

 bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Czosnów, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Baza powinna się znajdować na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Pojazdy, o których mowa wyżej oraz baza magazynowo - transportowa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Uwaga: Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy. Zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia lokalizacji i warunków miejscowych terenu gminy przed złożeniem oferty.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/03/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 07/05/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2019
Ora locale: 12:10

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. 19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2019