Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504663-2021

06/10/2021    S194

Poland-Warsaw: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 194-504663

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
National registration number: 5220002529
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Pogodzińska
E-mail: zp@uckwum.pl
Telephone: +48 22/599-17-15
Fax: +48 22/599-17-08
Internet address(es):
Main address: http://uckwum.pl
Address of the buyer profile: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sterylizatora plazmowego z wyposażeniem i myjni-dezynfektora z wyposażeniem dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej SKDJ UCK WUM.

Reference number: DZPUCK.262.118.2021
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej SKDJ UCK WUM, tj. zakup sterylizatora plazmowego z wyposażeniem i myjni - dezynfektora z wyposażeniem.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część nr 1:

1) Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy -1 szt.

2) Zestaw akcesoriów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ.- Formularz wymaganych parametrów technicznych.

Część nr 2:

1) Myjnia-dezynfektor – 1 szt.

2) Wózek do mycia narzędzi robota da Vinci – 1 szt.

3) Kosz na narzędzia z uchwytami – 2 szt.

4) Wózek transportowy – 2 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ - Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1) Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy -1 szt. 2) Zestaw akcesoriów.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W.H. Lindley' a 4, 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1:

1) Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy -1 szt.

2) Zestaw akcesoriów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ.- Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zakupy finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 257 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2: 1) Myjnia-dezynfektor – 1 szt. 2) Wózek do mycia narzędzi robota da Vinci – 1 szt. 3) Kosz na narzędzia z uchwytami – 2 szt. 4) Wózek transportowy – 2 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. w.H. Lindley' a 4, 02-005 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2:

1) Myjnia-dezynfektor – 1 szt.

2) Wózek do mycia narzędzi robota da Vinci – 1 szt.

3) Kosz na narzędzia z uchwytami – 2 szt.

4) Wózek transportowy – 2 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ - Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zakupy finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 257 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących zalącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 138 ust.2 ustawy Pzp z 11 września 2019 poz.1129 ze zm.): zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, ze względu na przyznane finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości i konieczność rozliczenia tych środków do dnia 31 grudnia 2021r, zgodnie z umową.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 09:30
Place:

UCK WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych pok.27. Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem platformy ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SWZ, zwane dalej „JEDZ”

2. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SWZ ust. 1.

3. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanej dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I);

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: (iod@spdsk.edu.pl ) lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w rozdziale XXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021