Services - 504707-2020

23/10/2020    S207

Hongrie-Paks: Services de développement de logiciels de technologies de l'information

2020/S 207-504707

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_79228174
Adresse postale: Vasút utca 1.
Ville: Paks
Code NUTS: HU233 Tolna
Code postal: 7030
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Darnai András
Courriel: kozbeszerzes@mvmi.hu
Téléphone: +36 13280630
Fax: +36 13280631
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvm-informatika.hu/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.mvm-informatika.hu/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Gazdasági társaság
I.5)Activité principale
Autre activité: Informatikai szolgáltatás

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében

Numéro de référence: EKR000190222020
II.1.2)Code CPV principal
72212517 Services de développement de logiciels de technologies de l'information
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes ajánlattevőtől közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.

A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000 HUF.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 161 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72212517 Services de développement de logiciels de technologies de l'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU233 Tolna
Lieu principal d'exécution:

7030 Paks, Vasút utca 1.

II.2.4)Description des prestations:

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes ajánlattevőtől közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.

A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000HUF.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: M.1. alkalmassági követelményben bemutatott szakemberek összesített többlettapasztalata (hónap, min. 0–max. 240 hónap) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg nem merül ki a keretmegállapodás időtartama alatt, úgy Ajánlatkérő a keretmegállapodás eredeti időtartamát a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónapig meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott áron kell teljesítenie. A meghosszabbításról szóló döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejártát megelőző hónap utolsó napjáig a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően jelezni nyertes ajánlattevőnek.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Ár (Óradíj (nettó HUF/óra)) értékelési részszempont alszempontjai:

1.1. Junior fejlesztői óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 10

1.2. Senior fejlesztői óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 20

1.3. Projektvezető óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 10

1.4. Business Analyst óradíj (nettó HUF/óra), súlyszám: 20

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 103-248665
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/10/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_81432824
Adresse postale: Váci Út 76. 7. em.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1133
Pays: Hongrie
Courriel: iroda@nolimitcrm.hu
Téléphone: +36 304440076
Adresse internet: http://nolimitcrm.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 161 000 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 161 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Nyertes ajánlattevő:

Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Váci út 76- 7. em.) – adószám: 25592263-2-41

Ajánlattevők:

1. Nolimit CRM Solutions Informatikai Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 7. em.) – adószám: 25592263-2-41

2. Qualysoft Informatikai Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) – adószám: 12587300-2-43

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/10/2020