The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 504761-2022

16/09/2022    S179

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2022/S 179-504761

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
National registration number: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Postal address: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-326
Country: Poland
Contact person: Anna Siedlecka-Przybyszewska
E-mail: a.siedlecka@zzpprzymz.pl
Telephone: +48 729054666
Internet address(es):
Main address: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek jednorazowych; Postępowanie znak: ZZP-178/21

Reference number: ZZP-178/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH NITRYLOWYCH

Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w SWZ oraz w Projekcie Postanowień Umowy (PPU)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 449 447.22 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie do regionalnych centr krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, niejałowe, nitrylowe

Łączna liczba sztuk - 11 181 450

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik do SWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną oraz zmienne zużycie rękawiczek w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-018067
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa rękawiczek jednorazowych; Postępowanie znak: ZZP-178/21

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
National registration number: 6481997718
Postal address: Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 037 037.04 PLN
Total value of the contract/lot: 1 449 447.22 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5,6,8 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

II.

Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie określonej w SWZ, do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2022