Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 504779-2021

06/10/2021    S194

Slovensko-Bratislava: Truhly

2021/S 194-504779

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17330190
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 3
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81102
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
E-mail: vo@marianum.sk
Telefón: +421 250700118
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.marianum.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434523
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14647/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie pohrebných truhiel pre potreby MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Referenčné číslo: MAR 21/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
39296100 Truhly
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov).

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH

2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Pre truhly požadujeme dodržať nasledujúce podmienky:

1. Na výrobu drevených truhiel bude používaný len materiál kvality 1. triedy bez

sukov a bez optických výrazností:

- Vlhkosť dreva - sušenie na 6-7 %

- Používaný materiál pre drevené truhly : Smrek, Dub, Topoľ, Borovica, Buk,

- Používaný materiál pre sociálne truhly : lepenka, drevo, buničina,

- Používaný materiál pre alternatívne pochovávanie: prútie, rašelina,

2. Montáž - spájanie jednotlivých dielcov spojovacím systémom "joint nail" ( pre

drevené truhly)

3. Garantovaná nosnosť : 130 kg pri štandardných truhlách, pri nadrozmerných

truhlách 350 kg. ( pre drevené truhly)

4. Držadlá - kombinácia drevo + kov, odtieň podľa požiadaviek zákazníka ( pre

drevené truhly)

5. Povrchová úprava rakiev - lakovanie s ekologickými náterovými hmotami šetrnými

k životnému prostrediu. Odtiene podľa podľa sortimentnej ponuky a výberu

zákazníka:

svetlý, patina, tmavý a biely ( pre drevené truhly)

6. Textilné čalúnenie - bavlnené ekologické čalúnenie z materiálu bavlna 100% white

cotton - 195g/m2 ( pre drevené truhly)

7. Nožičky - drevená zložená z 3 častí trojuholníkového tvaru. Tento druh nožičiek

umožňuje jednoduchú manipuláciu s rakvou. ( pre drevené truhly)

8. Dodacie podmienky:

- 4 dni od obdržania objednávky v objeme a sortimente a kvalite v zmysle

konkrétnej výzvy ,

- Dodanie nadrozmerných rakiev mimo štandardnej ponuky podľa upresnených

rozmerov,

- Dopravné náklady musia byť zahrnuté v cene rakiev

9. Reklamácia - musí byť vybavená do 24 hod. s dodávkou reklamovaného tovaru

bez nároku na dopravné náklady

10. Garancie:

- Garancia dodania rakiev v prvotriednej kvalite, bez chýb a poškodení na miesto

dodania v Bratislave

- Garantované množstvo dodávok - 3000 ks ročne

11. 80% objemu odoberaných truhiel požadujeme z topoľového dreva

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 458 928.29 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39296100 Truhly
03419100 Výrobky zo stavebného dreva/reziva
44191100 Preglejka
44617100 Kartóny
30197600 Spracovaný papier a lepenka
44191400 Drevovláknitá doska
44191500 Zhutnené drevo
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
03460000 Buničina
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Šafárikovo nám č. 3, 811 02 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Pre truhly požadujeme dodržať nasledujúce podmienky:

1. Na výrobu drevených truhiel bude používaný len materiál kvality 1. triedy bez

sukov a bez optických výrazností:

- Vlhkosť dreva - sušenie na 6-7 %

- Používaný materiál pre drevené truhly : Smrek, Dub, Topoľ, Borovica, Buk,

- Používaný materiál pre sociálne truhly : lepenka, drevo, buničina,

2. Montáž - spájanie jednotlivých dielcov spojovacím systémom "joint nail" ( pre

drevené truhly)

3. Garantovaná nosnosť : 130 kg pri štandardných truhlách, pri nadrozmerných

truhlách 350 kg. ( pre drevené truhly)

4. Držadlá - kombinácia drevo + kov, odtieň podľa požiadaviek zákazníka ( pre

drevené truhly)

5. Povrchová úprava rakiev - lakovanie s ekologickými náterovými hmotami šetrnými

k životnému prostrediu. Odtiene podľa podľa sortimentnej ponuky a výberu

zákazníka:

svetlý, patina, tmavý a biely ( pre drevené truhly)

6. Textilné čalúnenie - bavlnené ekologické čalúnenie z materiálu bavlna 100% white

cotton - 195g/m2 ( pre drevené truhly)

7. Nožičky - drevená zložená z 3 častí trojuholníkového tvaru. Tento druh nožičiek

umožňuje jednoduchú manipuláciu s rakvou. ( pre drevené truhly)

8. Dodacie podmienky:

- 4 dni od obdržania objednávky v objeme a sortimente a kvalite v zmysle

konkrétnej výzvy ,

- Dodanie nadrozmerných rakiev mimo štandardnej ponuky podľa upresnených

rozmerov,

- Dopravné náklady musia byť zahrnuté v cene rakiev

9. Reklamácia - musí byť vybavená do 24 hod. s dodávkou reklamovaného tovaru

bez nároku na dopravné náklady

10. Garancie:

- Garancia dodania rakiev v prvotriednej kvalite, bez chýb a poškodení na miesto

dodania v Bratislave

- Garantované množstvo dodávok - 3000 ks ročne

11. 80% objemu odoberaných truhiel požadujeme z topoľového dreva

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 408 929.29 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Truhly pre alternatívne pochovávanie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39296100 Truhly
03432100 Výrobky z prútia
09112200 Rašelina
03460000 Buničina
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Šafárikovo nám č. 3, 811 02 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Používaný materiál pre alternatívne pochovávanie: prútie, rašelina, prírodné materiály. V tejto oblasti ponecháva verejný obstarávateľ širšie možnosti a očakáva inšpiratívne návrhy od uchádzačov. Návrhy musia byť v súlade s platnou legislatívou.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k

informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné. Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym

dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na

preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil

doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,

ktorú má zabezpečiť

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle súťažných podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/11/2021
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 48 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/10/2021