Usluge - 504905-2018

16/11/2018    S221

Italija-Ispra: Održavanje zelenih površina i povezane aktivnosti na lokaciji JRC-a u Ispri

2018/S 221-504905

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Tatjana Tavcar
E-pošta: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2955
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2955
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje zelenih površina i povezane aktivnosti na lokaciji JRC-a u Ispri

Referentni broj: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor obuhvaća sve aktivnosti održavanja povezane sa zelenim površinama, stablima i drugim površinama. Izvoditelj će biti odgovoran za održavanje zelenih površina na lokaciji JRC-a u Ispri, s površinom od više od 100 jutra.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77310000 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749 — 21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje zelenih površina i povezane aktivnosti na lokaciji JRC-a u Ispri.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/01/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/01/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Via Enrico Fermi 2749 — 21027 Ispra (VA), ITALIJA, edificio 101, sala riunione 1003.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Svake 4 godine.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Molimo pogledajte mrežnu adresu u točki I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/11/2018