Dodávky - 505074-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

19/12/2017    S243    Evropská komise - Dodávky - Výzva k vyjádření zájmu - Jiné 

Itálie-Ispra: Darování vybavení IKT k dalšímu použití nebo recyklaci neziskovým organizacím v jednom z členských států Evropské unie pro humanitární, sociální, vzdělávací, školící, charitativní nebo ekologické účely

2017/S 243-505074

Oznámení o výzvě k vyjádření zájmu

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Itálie. Email: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Postup pro podání žádostí:

Cílem této výzvy k vyjádření zájmu je sestavení seznamu předem vybraných uchazečů pro darování zboží k dalšímu použití a recyklaci neziskovým organizacím v jednom z členských států Evropské unie pro humanitární, sociální, vzdělávací, školící, charitativní nebo ekologické účely. Vyjádření zájmu by měla být předložena elektronicky na následující adresu: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu s jasným uvedením následujícího referenčního čísla řízení v předmětu: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Zápis do seznamu nepředstavuje žádný závazek ze strany veřejného zadavatele ohledně uzavření smluv.
 3.Informace a dokumenty, které musí být předloženy:

Zainteresované strany by měly poskytnout úplné kontaktní údaje v jejich vyjádření zájmu. Podpůrné doklady, které je nutno předložit pro hodnocení výběrových kritérií, jsou uvedeny v bodě 11. Uchazeči předloží čestné prohlášení, které je dostupné na následující internetové stránce: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 a dokládá, že se uchazeči nenachází v žádné ze situací zakládajících důvody k vyloučení uvedené v tomto oznámení. Toto prohlášení bude řádně podepsané a datované oprávněným zástupcem. V případě pochybností mohou být požádáni o poskytnutí dokladů podporujících důvody k nevyloučení.
 4.Obecný popis řízení:

Zainteresované strany vyzýváme, aby podaly vyjádření zájmu v souladu s pravidly uvedenými v tomto oznámení. Veřejný zadavatel sestaví seznam předběžně vybraných uchazečů, kteří vyhovují kritériím stanoveným v bodě 11. Uchazeči budou seřazeni v chronologickém pořadí podle doby doručení přihlášek v souladu s ustanoveními stanovenými v bodě 11 tohoto oznámení. Přijde-li ve stejný den více přihlášek, budou seřazeny v nahodilém pořadí, ve kterém se objeví v zásilce. Výzvy uchazečů budou dle principu rotace vycházet z řazení v seznamu tak, aby každý uchazeč na seznamu měl stejnou šanci být časem vyzván. První výzva se začne nahoře v seznamu. Pokaždé, když bude před uzavřením smlouvy vztahující se k oblastem popsaným v bodě 7, veřejný zadavatel zašle uchazeči, který bude na řadě, přehled uvádějící údaje o povaze a objemu zboží, které je třeba vyzvednout (zboží bude vždy informativně seřazeno do skupin po 5 až 10 kusech), a návrh smlouvy. Uchazeč bude požádán, aby potvrdil svůj zájem písemně. Pokud to uchazeč potvrdí, veřejný zadavatel zašle zakázku pro specifickou předmětnou oblast. Pokud uchazeč žádost částečně nebo zcela zamítne, musí udat důvody odmítnutí a Komise bude oprávněna zaslat žádost dalšímu uchazeči na seznamu.
 5.Ochrana osobních údajů:

Pokud bude vyjádření vašeho zájmu spočívat v záznamu a zpracování osobních údajů (jako například jména, adresy a životopisu), budou tyto údaje zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Pokud nebude stanoveno jinak, vaše odpověď na toto oznámení a jakékoliv požadované osobní údaje jsou požadované pro účely uvedené výše v bodě 4 a budou zpracované výhradně pro tyto účely veřejným zadavatelem uvedeným v bodě 1, který rovněž jedná jako kontrolor dat. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf. Pokud se budete nacházet v některé ze situací uvedených v níže stanovených předpisech, bude účetní Komise moci zaregistrovat vaše osobní údaje výhradně v systému včasného varování (EWS) nebo v EWS a v ústřední databázi pro vyloučení (CED): rozhodnutí Komise 2008/969 ze dne 16.12.2008 o systému včasného varování (více informací v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm ), nebo nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17.12.2008 o ústřední databázi pro vyloučení (více informací viz prohlášení o ochraně osobních údajů na internetové adrese http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Použití seznamu sestaveného v důsledku tohoto oznámení:

Seznam vyplývající z tohoto oznámení bude použit výlučně pro následující druh veřejných zakázek: zakázky na služby o hodnotě nižší než 134 000 EUR ročně.
 7.Úplný popis oblasti pokryté touto výzvou k vyjádření zájmu:

Oblast: IKT vybavení včetně počítačů, laptopů, monitorů atd. Předpokládané roční množství:
— okolo 200-400 počítačů ročně, alespoň 4 roky staré, zpravidla vybavené klávesnicí, myší a kabely,
— okolo 50-100 monitorů, alespoň 6 let staré.
Předpokládané roční množství: lze očekávat zvýšení během následujících let od 1 do 50 kusů za rok.
Většina vybavení se zde ocitá v důsledku výměnné strategie, tj. je funkční, ale některé může být poškozeno. Důležitá poznámka: ke zboží není k dispozici podpora. Všechny počítačové pevné disky musí být z bezpečnostních důvodů vyčištěny a zformátovány a nesmí obsahovat operační systém.
 8.Místo a podmínky dodání:

Zboží bude darováno podle následujících podmínek:
1. Uchazeči vyzvednou zboží z pracoviště Společného výzkumného střediska (JRC) v Ispře ze svých vlastních zdrojů, pomocí vlastních zaměstnanců a na vlastní odpovědnost;
2. Zboží se vyzvedává v aktuálním stavu s možností dalšího použití nebo recyklace. Zboží není balené;
3. Uchazeči se zavazují použít zboží pouze pro projekty humanitární, sociální, charitativní nebo ekologické povahy;
4. Uchazeči se zavazují, že budou striktně dodržovat všechna platná nařízení o ochraně životního prostředí, a to i při likvidaci části zboží v případě, že to bude nutné, a že ponesou všechny související náklady.
5. Jakékoli náklady na clo či DPH, které mají být uhrazeny, ponese uchazeč. Zboží je k vyzvednutí v budovách JRC v Ispře, které se nachází na adrese uvedené v bodě 1.
 9.Datum vypršení platnosti seznamu vyplývajícího z výzvy k vyjádření zájmu:

Seznam vyplývající z tohoto oznámení je platný po dobu 4 let od odeslání tohoto oznámení Úřadu pro publikace. Zainteresované subjekty mohou podat žádost kdykoli před posledními 3 měsíci doby platnosti seznamu.
 10.Kritéria pro vyloučení:

Uchazeči, kteří se nachází v jedné ze situací uvedených v odstavci I (situace pro vyloučení jednotlivce), v bodě (1) písm. a) až g) čestného prohlášení uvedeného v odstavci 3 této výzvy k vyjádření zájmu, budou vyloučeni z účasti.
 11.Kritéria pro výběr uchazečů:

a) Kritéria týkající se finanční a ekonomické způsobilosti: nepoužije se.
b) Kritéria týkající se technické a odborné způsobilosti:
— popis organizace:
—— typ sdružení, poskytnutí důkazu, že se jedná o neziskovou organizaci (např. stanovy nebo podobný dokument atd.),
—— oblast jejich činnosti, a zejména jejich sociální, humanitární, vzdělávací, školící, charitativní nebo ekologické cíle;
— popis toho, jak zboží vyzvednuté na pracovišti JRC v Ispře poslouží nebo může posloužit účelu činností uchazeče uvedených v bodě 8.3 výše. Tento popis se použije jako závazek účastníka, že žádným způsobem nepoužije obdržené zboží pro komerční účely. Všechny dokumenty uvedené výše musí být opatřeny datem a podepsány oprávněným zástupcem organizace.
 12Transparentnost „ex post“:

nepoužije se
 13.Datum odeslání oznámení:

5.12.2017
 14.Datum přijetí Úřadem pro publikace:

5.12.2017