Προμήθειες - 505074-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

19/12/2017    S243

Ιταλία-Ίσπρα: Δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου εξοπλισμού ΤΠΕ σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε μια από της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, μορφωτικούς, εκπαιδευτικούς, φιλανθρωπικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς

2017/S 243-505074

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Ιταλία. Email: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η κατάρτιση καταλόγου προεπιλεγέντων υποψηφίων για τη δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων ειδών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε μια από της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχουν ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, μορφωτικούς, εκπαιδευτικούς, φιλανθρωπικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu με σαφή αναφορά στο θέμα του ακόλουθου αριθμού αναφοράς της διαδικασίας: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Η εγγραφή στον κατάλογο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων.
 3.Πληροφορίες και έγγραφα προς υποβολή:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να παράσχουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους στην εκδήλωση ενδιαφέροντός τους. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής αναφέρονται στο σημείο 11. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 στην οποία με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο παρόν. Η δήλωση θα πρέπει να είναι δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ενδέχεται να κληθούν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία περί μη αποκλεισμού.
 4.Γενική περιγραφή της διαδικασίας:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει κατάλογο προεπιλεγέντων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 11. Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τη χρονολογική σειρά παραλαβής της αίτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο σημείο 11 της παρούσας προκήρυξης. Εάν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που λαμβάνονται ημερησίως είναι μεγάλος, οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τυχαία σειρά. Η πρόσκληση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση της αρχή εναλλαγής ακολούθως της κατάταξης στον κατάλογο ώστε κάθε υποψήφιος του καταλόγου να έχει ίσες ευκαιρίες να προσκληθεί κατά διαστήματα. Η πρώτη πρόσκληση ξεκινά με τον πρώτο εγγεγραμμένο στον κατάλογο. Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί σύμβαση σχετικά με τομείς που περιγράφονται στο σημείο 7, η αναθέτουσα αρχή θα αποστέλλει στον υποψήφιο του οποίου είναι η σειρά λεπτομερή επισκόπηση της φύσης και του όγκου των ειδών που πρόκειται να συλλεχθούν (τα είδη θα δοθούν ενδεικτικά σε ομάδες των 5 έως 10 τεμαχίων τη φορά) συνοδευόμενα από ένα σχέδιο σύμβασης. Θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να επιβεβαιώσει τον ενδιαφέρον του εγγράφως. Εάν ο υποψήφιος παράσχει την σχετική επιβεβαίωση, η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει τη σύμβαση για τον συγκεκριμένο τομέα. Εάν ο υποψήφιος απορρίψει μερικώς ή πλήρως την αίτηση, πρέπει να υποβάλλει τους λόγους της εν λόγω άρνησης και η Επιτροπή διαθέτει το δικαίωμα να αποστείλει αίτηση στον επόμενο υποψήφιο στον κατάλογο.
 5.Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Εάν η εκδήλωση ενδιαφέροντός σας περιλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, διεύθυνση και βιογραφικό σημείωμα), τα εν λόγω δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ανταπόκριση στην παρούσα προκήρυξη και τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4 ανωτέρω και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς από την αναθέτουσα αρχή όπως αναφέρεται στο σημείο 1, η οποία ενεργεί επίσης ως ελεγκτής δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διατίθενται στη δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να καταχωρισθούν μόνον στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) ή τόσο στο EWS όσο και στη CED (κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς) από τον υπόλογο της Επιτροπής, σε περίπτωση που εμπίπτετε σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται: — στην απόφαση 2008/969 της Επιτροπής, της 16.12.2008, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), ή — στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 1302/2008 της Επιτροπής, της 17.12.2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Χρήση του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη:

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για το ακόλουθο είδος δημοσίων συμβάσεων: συμβάσεις υπηρεσιών κάτω των 134 000 EUR ανά έτος.
 7.Λεπτομερής περιγραφή των τομέων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Περιοχή: Εξοπλισμός ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, οθονών, κ.λπ. Εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες:
— περίπου 200-400 υπολογιστές ανά έτος, παλαιότητας τουλάχιστον 4 ετών, γενικά εξοπλισμένοι με πληκτρολόγιο, ποντίκι και καλώδια,
— περίπου 50-100 οθόνες, παλαιότητας τουλάχιστον 6 ετών.
Εκτιμώμενο ποσό: αύξηση αναμένεται κατά τα ακόλουθα έτη από 1 έως 50 είδη ανά έτος.
Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού ολοκληρώνεται εδώ ως πολιτική αντικατάστασης και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Εν τούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι δεν παρέχεται υποστήριξη. Όλοι οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών έχουν καθαριστεί και μορφοποιηθεί για λόγους ασφαλείας και δεν διαθέτουν λειτουργικό σύστημα.
 8.Τόπος και όροι παράδοσης:

Τα είδη θα προσφερθούν δωρεάν υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους:
1. Οι υποψήφιοι θα συλλέξουν τα είδη χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους και προσωπικό υπό τη δική τους ευθύνη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, στην Ispra (VA),
2. Τα είδη συλλέγονται στην τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ήτοι με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Τα είδη δεν είναι συσκευασμένα,
3. Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν τα είδη μόνον για έργα με ανθρωπιστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα,
4. Οι αποδέκτες αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης μέρους των ειδών, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, και να καλύψουν οποιοδήποτε κόστος αυτό συνεπάγεται.
5. Οποιεσδήποτε δαπάνες στο τελωνείο ή οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ βαρύνουν τους υποψήφιους. Τα είδη είναι διαθέσιμα στα κτίρια του JRC στην Ispra που βρίσκονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1.
 9.Ημερομηνία λήξης του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα ισχύει για 4 έτη από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή εκτός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος του καταλόγου.
 10.Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ι (Περίπτωση αποκλεισμού προσώπου), (1) από το α) έως το ζ) της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα αποκλεισθούν από κάθε συμμετοχή.
 11.Κριτήρια επιλογής:

α) Κριτήρια σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα: άνευ αντικειμένου.
β) Κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
— περιγραφή του οργανισμού:
—— νομική φύση συνεργασίας, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για το εάν πρόκειται για οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα καταστατικό ή ισοδύναμο έγγραφο κ.λπ.),
—— πεδίο της δραστηριότητάς τους και συγκεκριμένα οι κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί, εκπαιδευτικοί, μορφωτικοί, φιλανθρωπικοί ή περιβαλλοντικοί σκοποί τους,
— περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα συλλεχθέντα από το JRC στην Ispra αγαθά θα χρησιμοποιηθούν ή του τρόπου χρησιμότητάς τους στις δραστηριότητες των υποψηφίων, όπως αναφέρεται στο σημείο 8.3 ανωτέρω. Η εν λόγω περιγραφή θα χρησιμοποιηθεί ως δέσμευση από τον συμμετέχοντα ώστε να μη χρησιμοποιήσει με κανένα τρόπο τα είδη αυτά για εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να φέρουν ημερομηνία και να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οργανισμού.
 12Εκ των υστέρων διαφάνεια:

Άνευ αντικειμένου
 13.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης προς δημοσίευση:

5.12.2017
 14.Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Εκδόσεων:

5.12.2017