Tarned - 505074-2017

Kuva koondatud vaade

19/12/2017    S243    Euroopa Komisjon - Tarned - Kutse huvi kinnitavate teadete esitamiseks - Muu 

Itaalia-Ispra: Korduvkasutatavate ja ringlussevõetavate IKT-seadmete annetamine ELi riigis baseeruvatele ning humanitaarse, sotsiaalse, haridusliku, koolituse, heategevuse või keskkondliku eesmärgiga mittetulundusorganisatsioonidele

2017/S 243-505074

Huvi väljendamise kutse teade

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon,, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Itaalia. E-post: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Pakkumiste esitamise kord:

Käesoleva huvi väljendamise kutse eesmärk on koostada nimekiri eelvalitud kandidaatidest, kes annetaks korduvkasutatavaid ja ringlussevõetavaid kaupu ELi riigis baseeruvatele ning humanitaarse, sotsiaalse, haridusliku, koolituse, heategevuse või keskkondliku eesmärgiga mittetulundusorganisatsioonidele. Huvi väljendamise teated tuleb esitada elektrooniliselt järgmisel aadressil: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu. E-kirja teemaväljal tuleb selgelt nimetada järgmine menetluse viitenumber: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Nimekirja kandmine ei kohusta hankijat ühtki lepingut sõlmima.
 3.Esitatav teave ja dokumendid:

Huvitatud pooled peavad huvi väljendamise teates esitama täielikud kontaktandmed. Valikukriteeriumidele vastavuse hindamiseks tõenditena esitatavad alusdokumendid on nimetatud punktis 11. Kandidaadid peavad esitama kinnituse, mis on avaldatud järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105. Nimetatud dokumendiga kinnitatakse, et kandidaat ei ole üheski nimetatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras. Kinnitus peab olema volitatud esitaja poolt korrakohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud. Kahtluse tekkides võidakse nõuda kõrvalejätmiseelduste puudumist tõendavate alusdokumentide esitamist.
 4.Menetluse üldkirjeldus:

Huvitatud pooltel palutakse esitada huvi väljendamise teade kooskõlas kõnealuses teates sätestatud reeglitega. Hankija koostab nimekirja eelvalitud kandidaatidest, kes vastavad punktis 11 sätestatud kriteeriumidele. Kandidaadid järjestatakse nende taotluste laekumise aja alusel kooskõlas kõnealuse teate punktis 11 esitatud sätetega. Kui samal päeval laekub mitu taotlust, siis järjestatakse need kandidaadid juhuslikus järjekorras. Kandidaatidele esitatakse kutsed kooskõlas nimekirja järjestusele tugineva rotatsioonipõhimõttega, millest tulenevalt on igal nimekirja kandidaadil võrdne võimalus aja jooksul kutse saada. Esimesena kutsutakse nimekirjas esimene pakkuja. Iga kord, kui punktis 7 kirjeldatud valdkondadega seotud leping sõlmitakse, saadab hankija kandidaadile (kelle kord parajasti on) ülevaate, kus kirjeldatakse nende kaupade laadi ja kogust, mis tuleb vastu võtta (kaubad antakse üle otse rühmadele, 5–10 artiklit korraga), koos lepingu projektiga. Kandidaadil palutakse oma huvi kirja teel kinnitada. Kui kõnealune kandidaat esitab kinnituse, siis saadab hankija lepingu kõnealuse erivaldkonna kohta. Juhul kui kandidaat taotlusest osaliselt või täielikult keeldub, siis põhjendab ta oma keeldumist ning komisjonil on õigus saata taotlus nimekirja järgmisele kandidaadile.
 5.Isikuandmete kaitse:

Juhul kui huvi väljendamise teate töötlemine hõlmab isikuandmete (nt nime, aadressi ja elulookirjelduse) salvestamist ja töötlemist, töödeldakse kõnealuseid andmeid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Kui ei ole märgitud teisiti, on vastus sellele teatele ja mis tahes nõutavad isikuandmed nõutud eespool punktis 4 nimetatud eesmärgil ning neid töötleb ka andmete kontrollijana tegutsev punktis 1 nimetatud hankija ning teeb seda üksnes kõnealusel eesmärgil. Isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on avaldatud eraelu puutumatuse kinnituses aadressil http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. Komisjoni raamatupidaja võib teie isikuandmed salvestada kas ainult varajase hoiatamise süsteemi (EWS) või nii varajase hoiatamise süsteemi kui ka menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogusse (CED), kui te olete mõnes olukorras, mida on nimetatud: – komisjoni 16. detsembri 2008. aasta otsuses 2008/969/EÜ, mis käsitleb varajase hoiatamise süsteemi (üksikasjalikumat teavet privaatsusteate kohta leiate internetiaadressilt: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), või – komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 1302/2008 menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu kohta (üksikasjalikumat teavet privaatsusteate kohta leiate internetiaadressilt: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Käesoleva teate alusel koostatava nimekirja kasutamine:

Käesoleva teate alusel koostatavat nimekirja kasutatakse eranditult järgmist liiki riigihankelepingute jaoks: teenuslepingud maksumusega alla 134 000 EUR aasta kohta.
 7.Huvi väljendamise kutse valdkonna täielik kirjeldus:

Valdkond: IKT-seadmed, sh arvutid, sülearvutid, monitorid jne. Hinnanguline aastane kogus:
– umbes 200–400 arvutit aastas, vähemalt 4 aastat vanad, tavaliselt varustatud klaviatuuri, hiire ja kaablitega,
– umbes 50–100 monitori, vähemalt 6 aastat vanad.
Eeldatav aastane kogus: järgmistel aastatel võib oodata koguse suurenemist, mis ulatub aastas 1–50 kaubaartiklini.
Enamik seadmeid annetatakse väljavahetamise poliitika raames ning on toimivad, kuid mõned seadmed võivad olla katki. Kandidaatidel on oluline panna tähele, et tugiteenuseid ei osutata. Kõik arvuti kõvakettad on turvakaalutlustel puhastatud ja vormindatud ja on ilma operatsioonisüsteemita.
 8.Üleandmise koht ja tingimused:

Kaubad annetatakse järgmistel tingimustel:
1. Kandidaadid võtavad Teadusuuringute Ühiskeskuse Ispra tegevuskohast kaubad vastu oma vahenditega, oma töötajate abil ja omal vastutusel;
2. Kaubad viiakse ära nende praeguses seisundis, mis on korduvkasutatav või ringlussevõetav. Kaubad ei ole pakitud;
3. Kandidaatidel on kohustus kasutada kaupu ainult humanitaarset, sotsiaalset, heategevuslikku laadi projektides või keskkonnasõbralikul viisil;
4. Kandidaadid kohustuvad rangelt järgima kõiki kohaldatavaid keskkonnakaitse-eeskirju, sh vajaduse korral osa kaupade demonteerimine ning sellega seotud kõikide kulude kandmine.
5. Tasumisele kuuluva mistahes tollimaksu või käibemaksu eest on vastutav kandidaat. Kaubad on kättesaadavad Ispras asuvates Teadusuuringute Ühiskeskuse hoonetes, mis asuvad punktis 1 esitatud aadressil.
 9.Käesoleva huvi väljendamise kutse esitamise järel koostatava nimekirja jõusoleku aeg:

Käesoleva huvi väljendamise kutse alusel koostatav nimekiri kehtib 4 aastat käesoleva teate lähetamisest väljaannete talitusele. Huvitatud pooled võivad esitada taotluse igal ajal, kuid vähemalt 3 kuud enne nimekirja kehtivuse aja lõppu.
 10.Kõrvalejätmise kriteeriumid:

Kandidaadid, kes on ühes I lõigu loetletud olukorras (isiku kõrvalejätmist põhjustav olukord), käesoleva kutse huvi kinnitavate teadete esitamiseks lõikes 3 nimetatud kirjaliku kinnituse alalõike (1) punktist a punktini g, jäetakse osalemisest kõrvale.
 11.Valikukriteeriumid:

a) Finants- ja majandussuutlikkust käsitlevad kriteeriumid: ei kohaldata.
b) Tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust käsitlevad kriteeriumid:
— organisatsiooni kirjeldus:
—— ühenduse tüüp, esitades kinnituse mittetulundusorganisatsiooniks olemise kohta (nt juriidilise isiku põhikiri või samaväärne jne);
—— organisatsiooni tegevusvaldkond ja eelkõige organisatsiooni sotsiaalne, humanitaarne, hariduse, koolituse, heategevuslik või keskkondlik eesmärk;
— kirjeldus selle kohta, kuidas Teadusuuringute Ühiskeskuse Ispra tegevuskohast saadud kaupu kasutatakse või kuidas need aitavad kaasa eespool punktis 8.3 deklareeritud kandidaadi tegevuse eesmärgile. Kõnealust kirjeldust kasutatakse osaleja poolt antud kohustusena mitte kasutada saadud kaupu ärilistel eesmärkidel. Kõik eelnimetatud dokumendid peavad olema kuupäevastatud ja organisatsiooni volitatud esindaja poolt allkirjastatud.
 12Tagantjärele avalikustamine:

Ei kohaldata.
 13.Teate lähetamise kuupäev:

5.12.2017
 14.Väljaannete talitusse laekumise kuupäev:

5.12.2017