Leveringen - 505074-2017

Beknopt weergeven

19/12/2017    S243

Italië-Ispra: Schenking van herbruikbare en recycleerbare goederen aan non-profitorganisaties voor humanitaire, maatschappelijke, educatieve, opleidings-, liefdadigheids- of milieudoeleinden die gevestigd zijn in een land van de Europese Unie

2017/S 243-505074

Aankondiging van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Italië. E-mail: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Aanvraagprocedure:

De doelstelling van onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is het opstellen van een lijst van gepreselecteerde gegadigden voor schenking van herbruikbare en recycleerbare goederen aan non-profitorganisaties voor humanitaire, maatschappelijke, educatieve, opleidings-, liefdadigheids- of milieudoeleinden die gevestigd zijn in een land van de Europese Unie. Blijken van belangstelling moeten langs elektronische weg worden ingediend op het volgende adres: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu met duidelijke vermelding van het volgende referentienummer van de procedure in het onderwerp: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Opname op de lijst houdt geen verplichting in voor de aanbestedende dienst om een overeenkomst te sluiten.
 3.Over te leggen inlichtingen en documenten:

Geïnteresseerde partijen moeten in hun blijk van belangstelling hun volledige contactgegevens overleggen. De ondersteunende bewijsstukken die moeten worden overgelegd voor de evaluatie van de selectiecriteria worden vermeld in punt 11. Gegadigden moeten een verklaring op erewoord overleggen (beschikbaar op https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105) waaruit blijkt dat zij zich niet in een van de daarin vermelde uitsluitingsgevallen bevinden. De verklaring moet naar behoren worden ondertekend en gedagtekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger. In geval van twijfel kan de gegadigden worden gevraagd om ondersteunende bewijsstukken van niet-uitsluiting over te leggen.
 4.Algemene beschrijving van de procedure:

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht om een blijk van belangstelling in te dienen in overeenstemming met de bepalingen die in deze aankondiging zijn vastgesteld. De aanbestedende dienst zal een lijst met gepreselecteerde gegadigden opstellen die voldoen aan de in punt 11 vastgestelde criteria. De gegadigden worden gerangschikt volgens de chronologische volgorde waarin hun aanvraag is ontvangen overeenkomstig de bepalingen van punt 11 van deze aankondiging. Indien op dezelfde dag meerdere aanvragen worden ontvangen, worden deze gegadigden in willekeurig geselecteerde volgorde gerangschikt. De uitnodiging van gegadigden vindt plaats volgens het rotatieprincipe op basis van de rangschikking op de lijst zodat elke gegadigde op de lijst gelijke kansen krijgt om in de loop van de tijd te worden uitgenodigd. De eerste uitnodiging richt zich tot degene die als eerste op de lijst is gekomen. Telkens als er een overeenkomst voor de in punt 7 beschreven gebieden moet worden afgesloten, zal de aanbestedende dienst naar de gegadigde die aan de beurt is een overzicht verzenden waarin de aard en omvang van de op te halen goederen worden beschreven (de goederen zullen ter indicatie gegroepeerd per 5 à 10 artikelen per keer worden geschonken), bij dit overzicht is ook een ontwerpovereenkomst gevoegd. De gegadigde moet zijn belangstelling schriftelijk bevestigen. Indien deze gegadigde bevestigt, stuurt de aanbestedende dienst een overeenkomst voor het specifieke gebied in kwestie. Indien de gegadigde het verzoek gedeeltelijk of volledig weigert, moet hij toelichten waarom hij weigert en heeft de Commissie het recht om een verzoek te sturen naar de volgende gegadigde op de lijst.
 5.Bescherming van persoonsgegevens:

Indien de blijk van belangstelling de registratie en verwerking van persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en cv) inhoudt, worden die gegevens verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders aangegeven, zijn uw antwoord op deze aankondiging en de gevraagde persoonsgegevens vereist voor de doeleinden vermeld in punt 4 hierboven en worden deze gegevens uitsluitend voor die doeleinden verwerkt door de aanbestedende dienst vermeld in punt 1, die tevens verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Details over de verwerking van de persoonsgegevens zijn beschikbaar in de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf. Uw persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd door de boekhouder van de Commissie in ofwel uitsluitend het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, of in zowel het systeem voor vroegtijdige waarschuwing als de centrale gegevensbank, indien u zich in een van de situaties bevindt die zijn vermeld in: — Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16.12.2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), of — Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17.12.2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Gebruik van de lijst die als gevolg van deze aankondiging wordt opgesteld:

De lijst die als gevolg van deze aankondiging wordt opgesteld, zal uitsluitend voor de volgende soort overheidsopdrachten worden gebruikt: dienstenovereenkomsten van minder dan 134 000 EUR per jaar.
 7.Volledige beschrijving van het gebied waarop deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling betrekking heeft:

Gebied: ICT-uitrusting waaronder computers, laptops, beeldschermen enz. Geraamde jaarlijkse hoeveelheden:
— ongeveer 200-400 computers per jaar; minstens 4 jaar oud, meestal uitgerust met een toetsenbord, muis en kabels,
— ongeveer 50-100 beeldschermen per jaar; minstens 6 jaar oud.
Geraamde jaarlijkse hoeveelheden: over de komende jaren kan een toename van 1 tot 50 items per jaar worden verwacht.
Het merendeel van de uitrusting wordt vervangen en werkt nog steeds, maar sommige uitrusting kan defect zijn. Het is belangrijk op te merken dat er geen ondersteuning wordt gegeven. Om veiligheidsredenen zijn alle harde schijven van computers gewist en geformatteerd en hebben ze geen besturingssysteem.
 8.Plaats van levering en leveringsvoorwaarden:

De goederen worden onder de volgende voorwaarden geschonken:
1. De gegadigden moeten de goederen met hun eigen middelen en personeel en op eigen verantwoordelijkheid bij het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) te Ispra (VA) ophalen.
2. De goederen worden in hun huidige staat (herbruikbaar of recycleerbaar) opgehaald. De goederen worden niet verpakt.
3. De gegadigden verbinden zich ertoe de goederen uitsluitend te gebruiken voor humanitaire, maatschappelijke, liefdadigheids- of milieuvriendelijke projecten.
4. De gegadigden verbinden zich ertoe alle toepasselijke bepalingen inzake bescherming van het milieu strikt na te leven, ook bij de eventuele verwijdering van de goederen, en in te staan voor alle hiermee gepaard gaande kosten.
5. Eventueel te betalen douanekosten of btw-bedragen zijn de verantwoordelijkheid van de gegadigde. De goederen zijn beschikbaar in de gebouwen van het JRC-Ispra, op het in punt 1 vermelde adres.
 9.Vervaldatum van de lijst die voortvloeit uit onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:

De lijst die voortvloeit uit deze aankondiging geldt voor 4 jaar vanaf de verzending van deze aankondiging naar het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Geïnteresseerde partijen mogen op elk moment voorafgaand aan de laatste 3 maanden van de geldigheidsperiode van de lijst een aanvraag indienen.
 10.Uitsluitingscriteria:

Gegadigden die zich in 1 van de situaties bevinden die zijn opgesomd in paragraaf I (uitsluitingssituatie van de persoon), lid 1, onder a) tot g), van de verklaring op erewoord, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3 van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, worden uitgesloten van deelname.
 11.Selectiecriteria:

a) Criteria inzake financiële en economische draagkracht: niet van toepassing.
b) Criteria inzake vakbekwaamheid en vakkundigheid:
— beschrijving van de organisatie:
—— soort vereniging, met overlegging van het bewijs dat het een non-profitorganisatie betreft (bijvoorbeeld statuten of gelijkwaardig enz.),
—— activiteitengebied en in het bijzonder hun maatschappelijke, humanitaire, educatieve, opleidings-, liefdadigheids- of milieudoelstellingen;
— beschrijving over hoe de goederen die bij het JRC-Ispra worden opgehaald, zullen worden ingezet of van dienst kunnen zijn met het oog op de activiteiten van de gegadigde, zoals vermeld in 8.3 hiervoor. Deze beschrijving wordt gebruikt als verbintenis van de deelnemer waarin hij belooft dat hij de ontvangen goederen op geen enkele manier voor commerciële doeleinden zal gebruiken. Alle hiervoor vermelde documenten moeten gedateerd en ondertekend zijn door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de organisatie.
 12Ex-posttransparantie:

Niet van toepassing
 13.Datum van verzending van de aankondiging:

5.12.2017
 14.Datum van ontvangst door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie:

5.12.2017