29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 505074-2017

Wyświetl widok skrócony

19/12/2017    S243

Włochy-Ispra: Darowizna w postaci nadającego się do ponownego użycia i recyklingu sprzętu ICT na rzecz organizacji o charakterze niezarobkowym działających w jednym z państw członkowskich UE, realizujących cele humanitarne, społeczne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub z zakresu ochrony środowiska

2017/S 243-505074

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Włochy. Email: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Składanie wniosku:

Celem niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest stworzenie listy wstępnie wybranych kandydatów na potrzeby przekazania dóbr wielokrotnego użytku i dóbr poddających się recyklingowi dla organizacji o charakterze niezarobkowym działających w jednym z państw członkowskich UE, realizujących cele humanitarne, społeczne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub z zakresu ochrony środowiska. Zainteresowanie wyrażać można drogą elektroniczną na dres: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu, wyraźnie wskazując w temacie wiadomości numer referencyjny niniejszej procedury: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Umieszczenie na liście nie zobowiązuje instytucji zamawiającej do zawarcia umowy.
 3.Wymagane informacje i dokumenty:

Zainteresowane strony powinny podać pełne dane kontaktowe. Dokumenty potwierdzające, które należy dostarczyć na potrzeby oceny spełniania kryteriów wyboru, zostały wymienione w pkt 11. Kandydaci muszą dostarczyć oświadczenie dostępne w witrynie internetowej https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 , potwierdzające, że nie dotyczy ich żaden z warunków wykluczenia wymienionego na liście dostępnej pod wyżej wymienionym adresem. Oświadczenie musi być należycie opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. W razie wątpliwości kandydaci mogą być zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że nie znajdują się w sytuacji skutkującej wykluczeniem.
 4.Ogólny opis procedury:

Zaprasza się zainteresowane strony do wyrażenia zainteresowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Instytucja zamawiająca sporządzi listę wstępnie wybranych kandydatów, którzy spełniają kryteria określone w pkt 11. Kandydaci zostaną uszeregowani w porządku chronologicznym składania wniosków zgodnie z postanowieniami pkt 11 niniejszego ogłoszenia. Jeśli kilka wniosków kandydatów zostanie złożonych tego samego dnia, kandydaci ci zostaną uszeregowani metodą losową. Zaproszenie kandydatów odbywać się będzie zgodnie z zasadą rotacji według pozycji na liście, tak że z czasem każdy z kandydatów umieszczonych na liście otrzyma jednakową szansę na zaproszenie. Pierwsze zaproszenia zostaną skierowane do znajdujących się na czele listy. Za każdym razem, gdy zawierana będzie umowa związana z dziedzinami opisanymi w pkt 7, zamawiający wyśle do kandydata, na którego przypada kolej, przegląd wyszczególniający charakter i ilość artykułów do odebrania (artykuły te będą pogrupowane po 5 lub 10 na raz) oraz projekt umowy. Od kandydata będzie się wymagać pisemnego potwierdzenia zainteresowania. W przypadku potwierdzenia ze strony kandydata, zamawiający wyśle umowę dotyczącą danej dziedziny. Jeśli kandydat częściowo lub całkowicie odrzuci zaproszenie, musi podać powody odmowy, a Komisja będzie uprawniona do wysłania wniosku do następnego kandydata na liście.
 5.Ochrona danych osobowych:

Jeżeli proces przetwarzania wniosków wyrażających zainteresowanie będzie obejmował ewidencjonowanie i przetwarzanie danych osobowych (takich jak nazwisko, adres i życiorys), takie dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Jeżeli nie określono inaczej, odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i wszelkie wymagane dane osobowe są konieczne do celów wskazanych w pkt 4 powyżej i będą przetwarzane wyłącznie do tych celów przez instytucję zamawiającą wskazaną w pkt 1, działającą również w charakterze administratora danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych podano w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. Dane osobowe mogą być zarejestrowane tylko w systemie wczesnego ostrzegania lub zarówno w systemie wczesnego ostrzegania, jak i w centralnej bazie danych o wykluczeniach przez księgowego Komisji, jeżeli oferent znajduje się w jednej z sytuacji wymienionych w: — Decyzji Komisji nr 2008/969 z dnia 16.12.2008 w sprawie systemu wczesnego ostrzegania (więcej informacji w oświadczeniu o prywatności dostępnym w witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) lub — Rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 1302/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie centralnej bazy danych o wykluczeniach (więcej informacji w oświadczeniu o prywatności dostępnym w witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Wykorzystanie listy opracowanej na podstawie niniejszego ogłoszenia:

Lista sporządzona w wyniku niniejszego ogłoszenia zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby następujących rodzajów zamówień publicznych: umowa o usługi nie przekraczająca 134 000 EUR rocznie.
 7.Pełny opis dziedzin objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania:

Obszar: Sprzęt ICT, w tym komputery, laptopy, monitory, itd. Szacowane roczne ilości:
— Około 200-400 komputerów rocznie, przynajmniej 4-letnich, w większości wyposażonych w klawiaturę, myszkę i kable,
— Około 50-100 monitorów, przynajmniej 6-letnich.
Szacowana ilość roczna: w następnych latach można spodziewać się wzrostu od 1 do 50 pozycji rocznie.
Większość sprzętu stała się zbędna w wyniku polityki wymiany sprzętu; nadal działa, jednak niektóre urządzenia mogą być uszkodzone. Należy zaznaczyć, że nie są zapewnianie żadne usługi wsparcia. Wszystkie twarde dyski komputerowe zostały wyczyszczone i sformatowane ze względów bezpieczeństwa i nie mają wgranego żadnego systemu operacyjnego.
 8.Miejsce i warunki dostawy:

Artykuły zostaną przekazane pod następującymi warunkami:
1. kandydaci odbiorą je własnymi środkami i przy pomocy własnego personelu na swoją odpowiedzialność z siedziby Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w Ispra (VA);
2. artykuły są odbierane w ich obecnym stanie, tzn. nadającym się do ponownego użytku lub przetworzenia. Artykuły nie są opakowane;
3. kandydaci zobowiązują się do korzystania z artykułów wyłącznie w projektach o charakterze społecznym, humanitarnym, charytatywnym lub przyjaznym dla środowiska;
4. kandydaci zobowiązują się ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, także w przypadku demontażu części artykułów, jeżeli będzie to konieczne, jak również zobowiązują się pokryć wszystkie związane z tym koszty.
5. Wszelkie opłaty celne i koszty podatku VAT zostaną uiszczone przez kandydata. Artykuły zostaną odebrane z budynków JRC-Ispra znajdujących się pod adresem podanym w pkt 1.
 9.Termin ważności listy sporządzonej na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

Lista sporządzona na podstawie niniejszego ogłoszenia jest ważna przez 4 lata od wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie w okresie ważności listy, z wyjątkiem 3 ostatnich miesięcy tego okresu.
 10.Kryteria wykluczenia:

Kandydaci znajdujący się w sytuacji wymienionej w pkt. I (Sytuacja osobista będąca podstawą do wykluczenia), (1) od lit. a) do g) oświadczenia wymienionego w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zostaną wyłączeni z uczestnictwa.
 11.Kryteria wyboru:

a) Kryteria dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej: nie dotyczy.
b) Kryteria dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:
— opis organizacji:
—— rodzaj stowarzyszenia, dowód na to, że jest organizacją o charakterze niezarobkowym (np. statut organizacji lub podobny dokument, itd.),
—— dziedzina działań kandydatów, a w szczególności ich cele humanitarne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub środowiskowe;
— opis sposobu, w jaki artykuły odebrane od JRC-Ispra zostaną wykorzystane lub w jaki mogą służyć celowi działalności prowadzonej przez kandydata, zgodnie z pkt. 8.3. Opis potraktowany będzie jako zobowiązanie ze strony kandydata do niewykorzystywania otrzymanych artykułów do celów zarobkowych. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem upoważnionego przedstawiciela organizacji.
 12Przejrzystość ex-post:

Nie dotyczy
 13.Data wysłania ogłoszenia:

5.12.2017
 14.Data otrzymania przez Urząd Publikacji:

5.12.2017