Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Blago - 505074-2017

Prikaži skrčeni pogled

19/12/2017    S243    Evropska komisija - Blago - Poziv k prijavi interesa - Drugo 

Italija-Ispra: Donacija opreme IKT, ki jo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, neprofitnim organizacijam s sedežem v eni od držav članic Evropske unije za humanitarne, socialne, izobraževalne, dobrodelne ali okoljevarstvene namene ali namene usposabljanja

2017/S 243-505074

Obvestilo o pozivu k prijavi interesa

 1.Naročnik:

Evropska komisija, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Italija. E-pošta: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Postopek za oddajo prijav:

Cilj tega poziva k prijavi interesa je sestaviti seznam predhodno izbranih kandidatov za donacijo blaga, ki ga je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, neprofitnim organizacijam s sedežem v eni od držav Evropske unije za humanitarne, socialne, izobraževalne, dobrodelne ali okoljevarstvene namene ali namene usposabljanja. Prijave interesa je treba poslati v elektronski obliki na naslednji naslov: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu in v zadevi jasno navesti naslednjo referenčno številko postopka: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Vključitev na seznam ne predstavlja obveznosti za naročnika v zvezi s sklepanjem naročil.
 3.Zahtevane informacije in dokumenti:

Zainteresirane stranke naj v svoji prijavi interesa predložijo svoje popolne kontaktne podatke. Podporna dokazila, ki jih je treba predložiti za oceno meril za izbor, so navedena v točki 11. Kandidati morajo predložiti častno izjavo, ki se nahaja na naslednjem spletnem mestu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105, ki potrjuje, da se ne nahajajo v nobeni od izključitvenih situacij, navedenih v tem dokumentu. Izjavo mora ustrezno podpisati in datirati pooblaščeni zastopnik. V primeru dvoma se lahko zahteva predložitev podpornih dokazil o neizključitvi.
 4.Splošni opis postopka:

Zainteresirane stranke so vabljene k predložitvi prijave interesa v skladu s pravili, določenimi v tem obvestilu. Naročnik bo pripravil seznam predhodno izbranih kandidatov, ki izpolnjujejo merila, določena v točki 11. Kandidati bodo kronološko razvrščeni glede na prejem njihove prijave v skladu z določbami, določenimi v točki 11 tega obvestila. Če bo na isti dan prejetih več prijav, bodo ti kandidati razvrščeni po naključnem vrstnem redu glede na žreb. Povabilo kandidatov bo potekalo v skladu z načelom rotacije glede na uvrstitev na seznamu, tako da bo imel vsak kandidat s seznama tekom časa enake možnosti za povabilo. Prvo povabilo bo oddano prvouvrščenemu. Ob vsaki predvideni sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na področja, opisana v točki 7, bo naročnik kandidatu, ki je na vrsti, poslal pregled s podrobnim opisom vrste in obsega blaga, ki je na voljo za prevzem (blago bo predvidoma dano skupinam s 5 do 10 kosi naenkrat), skupaj z osnutkom pogodbe. Kandidat bo moral pisno potrditi svoj interes. Če zadevni kandidat to potrdi, mu bo naročnik poslal pogodbo za določeno zadevno področje. Če bo kandidat delno ali v celoti zavrnil zahtevo, mora za svojo zavrnitev navesti razloge, Komisija pa bo poslala zahtevek naslednjemu kandidatu s seznama.
 5.Varstvo osebnih podatkov:

Če obdelava vaše prijave interesa vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepis), bodo ti podatki obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Razen če je navedeno drugače, so vaš odgovor na to obvestilo in zahtevani osebni podatki potrebni za namene, navedene v točki 4 zgoraj, in jih bo naročnik iz točke 1, ki deluje tudi kot kontrolor podatkov, obdelal le v ta namen. Podatki v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so na voljo v izjavi o zasebnosti na naslovu: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf Vaše osebne podatke lahko računovodski uradnik Komisije vpiše le v sistem zgodnjega opozarjanja (early warning system – EWS) ali pa v EWS in centralno podatkovno zbirko o izključitvah (central exclusion database – CED), če boste v kateri od situacij, navedenih v: Sklepu Komisije 2008/969 z dne 16.12.2008 o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije (za več informacij glej izjavo o zaupnosti na: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) ali Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne 17.12.2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (za več informacij glej izjavo o zaupnosti na: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Uporaba seznama, pripravljenega na podlagi tega obvestila:

Seznam, pripravljen na podlagi tega obvestila, bo uporabljen izključno za javna naročila naslednje vrste: naročila storitev pod 134 000 EUR na leto.
 7.Popolni opis področja, ki ga zajema ta poziv k prijavi interesa:

Področje: oprema IKT, ki vključuje računalnike, prenosne računalnike, zaslone itd. Predvideni letni obseg:
— okrog 200–400 računalnikov letno, starih vsaj 4 leta, splošno opremljenih s tipkovnico, miško in kabli,
— okrog 50–100 zaslonov, starih vsaj 6 let.
Ocenjena letna količina: v naslednjih letih se pričakuje povečanje, in sicer z 1 na 50 kosov na leto.
Večina opreme je namenjena zamenjavam in še deluje, nekatera oprema pa je lahko poškodovana. Pomembno je upoštevati, da zanjo ni podpore. Vsi računalniški trdi diski so bili očiščeni in formatirani iz varnostnih razlogov ter so brez operacijskega sistema.
 8.Lokacija in pogoji dobave:

Blago bo donirano pod naslednjimi pogoji:
1. kandidati morajo prevzeti blago na lastne stroške in z lastnim osebjem ter na svojo odgovornost v Skupnem raziskovalnem središču (JRC) v Ispri (VA);
2. blago se prevzame v trenutnem stanju, ki omogoča ponovno uporabo in recikliranje. Blago ni pakirano;
3. kandidat je obvezan uporabiti blago izključno za projekte humanitarne, socialne, dobrodelne ali okoljevarstvene narave;
4. kandidat je obvezan dosledno upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja, vključno z odstranjevanjem delov blaga, če bo to potrebno, in poravnati vse stroške, povezane s tem;
5. vse stroške carine ali DDV je treba plačati in jih krije kandidat. Blago se prevzame v stavbah JRC-Ispra, ki se nahajajo na naslovu, navedenem v točki 1.
 9.Datum prenehanja veljavnosti seznama, sestavljenega na podlagi tega poziva k prijavi interesa:

Seznam, ki bo sestavljen na podlagi tega obvestila, bo veljaven 4 leta od pošiljanja tega obvestila na Urad za publikacije. Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama.
 10.Merila za izključitev:

Kandidati, ki so v kateri od situacij iz točke (1) od (a) do (g) odstavka I (situacija za izključitev osebe) častne izjave iz odstavka 3 tega poziva k prijavi interesa, bodo izključeni iz sodelovanja.
 11.Merila za izbor:

(a) Merila v zvezi s finančno in poslovno sposobnostjo: ni navedeno.
(b) Merila v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:
— opis organizacije:
—— oblika združenja, s predložitvijo dokazila, da gre za neprofitno organizacijo (npr. statut ali enakovredno itd.),
—— področje dejavnosti in zlasti njeni socialni, humanitarni, izobraževalni, dobrodelni ali okoljevarstveni nameni ali nameni usposabljanja;
— opis, kako bo blago, prevzeto z lokacije JRC-Ispra, uporabljeno oziroma kako lahko služi namenom kandidatovih dejavnosti, kot navedeno v točki 8.3 zgoraj. Opis se bo uporabljal kot obveza udeleženca, da na noben način ne bo uporabljal prejetega blaga za komercialne namene. Vse zgoraj navedene dokumente mora datirati in podpisati pooblaščeni zastopnik organizacije.
 12Naknadna preglednost:

Ni navedeno
 13.Datum odpošiljanja tega obvestila:

5.12.2017
 14.Datum prejema na Uradu za publikacije:

5.12.2017