Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 505226-2017

19/12/2017    S243    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Hedehusene: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 243-505226

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Advokat Ann-Britt Sørensen
E-mail: abs@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=200528&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=200528&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny fabriksbygning i totalentreprise.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at opføre en ny fabriksbygning på Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup, til afløsning af den nuværende fabrik beliggende på Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene.

Projektet gennemføres som en totalentreprise og omfatter færdigprojektering og opførsel af den nye fabriksbygning på ca. 14.000 m2. For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Dispositionsforslaget samt udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

2630 Taastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at opføre en ny fabriksbygning på Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup til afløsning af den nuværende fabrik beliggende på Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene.

Projektet gennemføres som en totalentreprise og omfatter færdigprojektering og opførsel af den nye fabriksbygning på ca. 14.000 m2. Den nye fabriksbygning forventes afleveret den 1. november 2019. Senere aflevering kan dog komme på tale efter Ordregivers nærmere beslutning herom, hvis der under udbudsprocessen skulle vise sig at være et behov for dette.

Byggegrunden udgør matrikel nr. 12bu, delnr. 2 af 83b, delnr. 3 af 83c, delnr. 4 af 52d og delnr. 5 af 83a. Byggegrunden er erhvervet på en betinget købsaftale, indtil der foreligger en endelig lokalplan samt er sket en sammatrikulering af grunden. Sammatrikulering af grunden forventes at være gennemført inden byggeriets opstart.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Dispositionsforslaget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer, at der i forbindelse med prækvalifikationen vil blive prækvalificeret 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

• Referencer: Hvilke ansøgere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil Ordregiver særligt lægge vægt på (i) at ansøger både har erfaring med projektering og udførelse, (ii) relevansen af de fremlagte referencer og (iii) ansøgers egen del af opgaven og entreprisesummen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på service af varme-, ventilations-, køle- og trykluftsanlæg samt vedligehold af udvendige beplantede arealer. Optionen er nærmere beskrevet i Tilbudslistens pkt. 5.11.

Derudover kan Ordregiver på anmodning bringe Tillægspriser i anvendelse. Tillægspriserne er nærmere beskrevet i Tilbudslistens pkt. 5.10.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, dels fordi det er ordregivers vurdering, at en totalentreprisekontrakt skaber et bedre sammenhæng i en yderst kompliceret ydelse, dels fordi det er ordregivers vurdering, at det er økonomisk fordelagtigt at samle ansvaret for udførelsen hos én aktør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

• At ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 200 mio. kr. i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, og

• At ansøger har haft en egenkapital på mindst 15 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” og ”Finansielle nøgletal” i ESPD’et.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

• At ansøger fremkommer med mindst tre og maksimalt otte referencer på totalentrepriser eller hovedentrepriser på fabriksbygninger, produktionsbygninger, bygninger til logistik- eller speditørvirksomhed eller tilsvarende, der har et omfang og en kompleksitet, der svarer til den udbudte opgave, og som enten er igangværende eller er afsluttet inden for de seneste fem år. Afleveres der mere end otte referencer, vil Ordregiver kun inddrage de otte referencer, der er uploadet først.

0 For hver reference skal følgende oplyses: (i) perioden for opgavens udførsel, (ii) navnet på bygherren, (iii) kontaktperson hos bygherren, (iv) en kort beskrivelse af projektet, herunder ansøgers egen rolle i projektet, (v) den samlede entreprisesum og (vi) ansøgers egen del af entreprisesummen.

• At mindst én af ansøgers referencer, der lever op til kravene ovenfor, er en totalentreprise med en samlet entreprisesum på mindst 100 mio. kr., og

• At ansøger har et kvalitets- og miljøstyringssystem.

Hver reference må maksimalt udgøre 2 340 tegn uden mellemrum (normalside). Tegn herudover vil ikke indgå i evalueringen.

Ansøger skal i den forbindelse udfylde feltet ”For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type”. Alternativt kan ansøger i det pågældende felt i ESPD’et henvise til et særskilt bilag til ansøgningen, hvor ansøger har beskrevet sine referencer i overensstemmelse med kravene ovenfor.

Ansøgers kvalitets- og miljøstyringssystem skal kort beskrives i feltet ”Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring”. Beskrivelsen må maksimalt udgøre 2 340 tegn uden mellemrum (normalside). Tegn herudover vil ikke indgå i evalueringen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af:

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3 og 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en ansøger er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af Ordregiver fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til Udbudsbetingelsernes afsnit 7.7.

Procedure for tilbudsafgivelse og forhandlinger:

1. Indledende tilbud

De indledende tilbud skal være baseret på udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder.

2. Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud

Efter modtagelse af de indledende tilbud fra de enheder, der er blevet prækvalificeret, afholder Ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

3. Revideret udbudsmateriale (revideret tilbud)

Ordregiver kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem første forhandlingsfase. Ordregiver kan dog ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer. Det eventuelt reviderede udbudsmateriale vil i så fald danne grundlag for afgivelse af revideret tilbud. Alle tilbudsgivere, der afgav rettidigt indledende tilbud, modtager det reviderede udbudsmateriale samtidig og får lige lang tid til at udarbejde det reviderede tilbud.

4. Revideret tilbud

Alle tilbudsgivere, der har afgivet indledende tilbud, vil efter gennemførelsen af forhandlingerne med Ordregiver blive opfordret til at afgive revideret tilbud. Det reviderede tilbud skal afgives på baggrund af det eventuelt reviderede udbudsmateriale.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de reviderede tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der vil ske shortlisting og afgivelse af endeligt tilbud.

5. Udvælgelse af de to tilbudsgivere, der bliver opfordret til at afgive endeligt tilbud (shortlisting)

Efter modtagelsen af reviderede tilbud vil Ordregiver evaluere de reviderede tilbud med henblik på at udvælge to tilbudsgivere, der skal afgive endeligt tilbud. Denne shortlisting vil blive foretaget på baggrund af de kriterier, der er angivet i udbudsmaterialet.

6. Gennemførelse af forhandlinger med de to udvalgte tilbudsgivere

Ordregiver vil – forud for afgivelsen af endelige tilbud - gennemføre individuelle forhandlingsmøder med de to udvalgte tilbudsgivere. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

7. Revideret udbudsmateriale (endeligt tilbud)

Ordregiver kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem anden forhandlingsfase. Ordregiver kan dog ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer. Det eventuelt reviderede udbudsmateriale vil i så fald danne grundlag for afgivelse af endeligt tilbud. De to udvalgte tilbudsgivere modtager det endelige udbudsmateriale samtidig og får samme tid til at udarbejde det endelige tilbud.

8. Endeligt tilbud

Det endelige tilbud skal afgives på baggrund af det endelige udbudsmateriale.

Ordregiver forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette skønnes nødvendigt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Ved udbud ved forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2017