Usługi - 505295-2020

23/10/2020    S207

Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2020/S 207-505295

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 203-493922)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IIŚ 2014–2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – etap I". Znak postępowania ZZP-193/20

Numer referencyjny: ZZP-193/20
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ 2014–2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – etap I".

Celem głównym niniejszej ewaluacji jest opracowanie metodyki i pilotażowa ocena wpływu (pomiar bazowy) działań podjętych w ramach IX OP PO IiŚ w latach 2014–2020 na realizację celu szczegółowego przedmiotowej osi priorytetowej.

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO IiŚ 2014-2020 na lata 2019–2020 – oś priorytetowa X PO IiŚ, Działanie 10.1 Pomoc techniczna – Ewaluacja, kategoria interwencji 122; Działanie z zakresu budżetu zadaniowego działanie 17.2.1.5 Wsparcie wdrażania programów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493922

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w punktach 2.3.2.1–2.3.2.4 rozdz. V niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zespół osób składający się z co najmniej 4 osób.

W ramach zespołu należy wskazać osobę koordynującą pracę zespołu badawczego oraz 3 ekspertów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego”, jako rozszerzenie do części IV punktu „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie wykazanych osób przedstawił dowody potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie jakim wykazują się osoby wskazane w wykazie.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w punktach 2.3.2.1–2.3.2.5 rozdz. V niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zespół osób składający się z co najmniej 5 osób.

W ramach zespołu należy wskazać osobę koordynującą pracę zespołu badawczego oraz 4 ekspertów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego”, jako rozszerzenie do części IV punktu „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: