Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 505295-2020

23/10/2020    S207

Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2020/S 207-505295

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 203-493922)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IIŚ 2014–2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – etap I". Znak postępowania ZZP-193/20

Numer referencyjny: ZZP-193/20
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ 2014–2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa – etap I".

Celem głównym niniejszej ewaluacji jest opracowanie metodyki i pilotażowa ocena wpływu (pomiar bazowy) działań podjętych w ramach IX OP PO IiŚ w latach 2014–2020 na realizację celu szczegółowego przedmiotowej osi priorytetowej.

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO IiŚ 2014-2020 na lata 2019–2020 – oś priorytetowa X PO IiŚ, Działanie 10.1 Pomoc techniczna – Ewaluacja, kategoria interwencji 122; Działanie z zakresu budżetu zadaniowego działanie 17.2.1.5 Wsparcie wdrażania programów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493922

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w punktach 2.3.2.1–2.3.2.4 rozdz. V niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zespół osób składający się z co najmniej 4 osób.

W ramach zespołu należy wskazać osobę koordynującą pracę zespołu badawczego oraz 3 ekspertów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego”, jako rozszerzenie do części IV punktu „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie wykazanych osób przedstawił dowody potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie jakim wykazują się osoby wskazane w wykazie.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w punktach 2.3.2.1–2.3.2.5 rozdz. V niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zespół osób składający się z co najmniej 5 osób.

W ramach zespołu należy wskazać osobę koordynującą pracę zespołu badawczego oraz 4 ekspertów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego”, jako rozszerzenie do części IV punktu „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: