Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 50534-2023

25/01/2023    S18

Polen-Chorzów: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks

2023/S 018-050534

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 013-032660)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Bochenek
E-Mail: bzp@chorzow.eu
Telefon: +48 324165237
Fax: +48 324165640
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.chorzow.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przekształcenie 40. sztuk rowerów dziecięcych III generacji w rowery IV generacji oraz usługa operatorska na kontynuację systemu KAJTEROZ Chorzowski Rower Miejski

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP.271.13.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przekształcenie 40. sztuk rowerów dziecięcych III generacji w rowery IV generacji oraz usługa operatorska na kontynuację systemu KAJTEROZ Chorzowski Rower Miejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 013-032660

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

I. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale VIII SWZ.

II. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to, wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ .

III. Dokumenty jakie będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę szczegółowo opisano SWZ.

IV. Dokumenty jakie będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę szczegółowo opisano w SWZ

V. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 139 tzw. procedury odwróconej.

VI. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

VII. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy szczegóły określone został w SWZ oraz umowie.

muss es heißen:

I. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale VIII SWZ.

II. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to, wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ .

III. Dokumenty jakie będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę szczegółowo opisano SWZ.

IV. Dokumenty jakie będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę szczegółowo opisano w SWZ

V. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 139 tzw. procedury odwróconej.

VI. Zamawiający wymaga wpłaty wadium, szczegóły zostały wprowadzone w modyfikacji do SWZ.

VII. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy szczegóły określone został w SWZ oraz umowie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: