Доставки - 505344-2018

16/11/2018    S221

България-София: Вентилатори и климатици

2018/S 221-505344

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://e-gov.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/238
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори

II.1.2)Основен CPV код
39717000 Вентилатори и климатици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори в две обособени позиции:

— Обособена позиция № 1: „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“,

— Обособена позиция № 2: „Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 667.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 е склад на ДАЕУ, находящ се на територията на Софийска област и (или) гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), както следва:

— 7 броя с мощност не по-малка от 30 000 ВТU,

— 8 броя с мощност не по-малка от 24 000 ВТU,

— 9 броя с мощност не по-малка от 18 000 ВТU,

— 4 броя с мощност не по-малка от 12 000 ВТU.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 667.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за Обособена позиция 1.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717100 Вентилатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Ботевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 60 броя стенни вентилаторни конвектори за работните помещения за открит монтаж и 8 броя таванни вентилаторни конвектори касетъчен тип за скрит монтаж в заседателните зали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за Обособена позиция 2.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Важи поотделно за двете обособени позиции: Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).

Под „сходни дейности“ следва да се разбират:

За Обособена позиция № 1: доставка на климатична техника;

За Обособена позиция № 2: доставка на устройства за климатизиране.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво за обособена позиция № 1: участникът следва да е доставил минимум 28 броя инверторни климатици с мощност не по-малка от 12 000 BTU.

Минимално ниво за обособена позиция № 2: участникът следва да е доставил минимум 60 броя стенни вентилаторни конвектори и 8 броя таванни касетъчни конвектори за скрит монтаж.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/12/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/12/2018
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Поради обстоятелството, че поставените изисквания, свързани с критериите за подбор по отделните обособени позиции, са еднакви, Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

За изпълнител на обществената поръчка за Обособени позиции 1 и 2 ще бъде избран участникът, предложил оптимално съотношение качество/цена за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция.

В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл. 10, ал. 1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия.

При изготвяне на офертата участниците следва да декларират, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат информация за тези задължения, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП — 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/

Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, телефон: 8119 443

Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Условия и начин на плащане: Възложителят осъществява плащането към изпълнителя в 30-дневен срок след извършване на доставката. Размерът на плащането е съгласно посочената в ценовото предложение на избрания за изпълнител участник обща цена с начислен ДДС, за изпълнение на обществената поръчка.

Възложителят осъществява плащането към изпълнителя въз основа на издадена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка, подписан от представители на възложителя и изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Пощенски адрес: ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492158

Интернет адрес: https://e-gov.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/11/2018