Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50540-2023

25/01/2023    S18

Belgien-Genk: Fahrräder

2023/S 018-050540

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ziekenhuis Oost-Limburg
Postanschrift: Schiepse Bos 6
Ort: Genk
NUTS-Code: BE224 Arr. Hasselt
Postleitzahl: 3600
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Christian Lewandowski
E-Mail: christian.lewandowski@zol.be
Telefon: +32 89321990
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zol.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/208/R9/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst voor operationele fietsenlease door personeelsleden van het Ziekenhuis Oost-Limburg

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-208
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34430000 Fahrräder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 611 570.25 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE224 Arr. Hasselt
Hauptort der Ausführung:

diverse locaties

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Deze opdracht is een raamovereenkomst met één deelnemer dat een kader vastlegt waarbinnen leaseovereenkomsten gesloten kunnen worden. Deze leaseovereenkomsten worden gesloten naargelang de werkelijke behoeften van de personeelsleden van de aanbestedende overheid.

In het kader van deze raamovereenkomsten wordt elke leaseovereenkomst als een afzonderlijke deelopdracht beschouwd, onafhankelijk van de uitvoering van de overige leaseovereenkomsten.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de opdrachtnemer geen exclusiviteitsrecht.

Er kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, uitgevoerd worden door andere opdrachtnemers.

De opdrachtnemer kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

Maximale waarde

Op de raamovereenkomst kunnen maximaal leaseovereenkomsten gesloten worden tot een bedrag van in totaal EUR 8.000.000 excl. btw. De aanbestedende overheid wijst de inschrijvers erop dat bij de bepaling van de vermelde maximale waarde niet is uitgegaan van de vermoedelijke hoeveelheden die in de inventaris zijn opgenomen en deze maximale waarde bijgevolg geen indicatie vormt voor het offertebedrag waarmee kan worden ingeschreven. Het betreft daarentegen de maximale waarde van de raamovereenkomst, vastgesteld op basis van de maximaal te bestellen hoeveelheden over alle opdrachten die binnen de raamovereenkomst kunnen worden geplaatst heen. Er worden geen minimale afnames gegarandeerd.

Om de omvang van de opdracht te kunnen controleren, zullen de uitgaven binnen de raamovereenkomst worden gemonitord en zullen indien nodig maatregelen worden genomen om enerzijds te voorkomen dat de maximale waarde van de opdracht zou worden overschreden.

Leverplaatsen:

Alle opdrachten situeren zich in binnen het patrimonium van het Ziekenhuis Oost-Limburg AV:

• Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6, 3600 GENK

• Medisch Centrum André Dumont, Stalenstraat 2a, 3600 GENK

• Campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 478, 3620 LANAKEN

• ZOL Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3680 MAASEIK.

Tijdens de fase uitvoering kunnen bestaande leverlocaties wijzigen en/of nieuwe toegevoegd worden, gelet op het aantal bouw- en verbouwprojecten die tijdens de looptijd van onderhavige opdracht zullen starten/afgerond worden.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit van de aangeboden dienstverlening / Gewichtung: 65
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 35
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring van de omzet van de bedrijfsactiviteit.

2. Het eigen vermogen van de onderneming.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Door een verklaring waaruit blijkt dat de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt minstens gelijk is aan 200.000 euro excl. btw over ten hoogste elk van de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. Het eigen vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in meer dan één van de drie recentste neergelegde jaarrekeningen. De drie recentste jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft dienen hiervoor te worden toegevoegd.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient minstens drie (3) referenties in de afgelopen drie (3) jaar van gelijkaardige opdrachten (afsluiten van overeenkomsten voor fietsenlease) te vermelden en hun respectievelijke jaaromzet.

Voor elke referentie dient de inschrijver de algemene coördinaten van de klant toe te voegen.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de vermelde klant.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. - Naam klant + functie contactpersoon + telefoonnummer

- Omvang van de klant – vermelden aantal medewerkers (minimale eis: van de opgegeven referentie dient minstens één onderneming te zijn van minimaal 1.000 medewerkers)

- Datum en periode met vermelding van begin- en einddatum (minimale eis: einddatum dient minimaal in de afgelopen drie jaar te liggen)

- De uitgevoerde levering en beknopte omschrijving van de uitgevoerde opdracht (minstens: minimaal 50 leaseovereenkomsten voor fietsen bij iedere klant afzonderlijk)

- Bedrag van de opdracht

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Aankoopdienst, Schiepse Bos 6 te 3600 Genk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Totale hoeveelheid of omvang (Opdracht): Maximale waarde

Op de raamovereenkomst kunnen maximaal leaseovereenkomsten gesloten worden tot een bedrag van in totaal EUR 8.000.000 excl. btw.

De aanbestedende overheid wijst de inschrijvers erop dat bij de bepaling van de vermelde maximale waarde niet is uitgegaan van de vermoedelijke hoeveelheden die in de inventaris zijn opgenomen en deze maximale waarde bijgevolg geen indicatie vormt voor het offertebedrag waarmee kan worden ingeschreven.

Het betreft daarentegen de maximale waarde van de raamovereenkomst, vastgesteld op basis van de maximaal te bestellen hoeveelheden over alle opdrachten die binnen de raamovereenkomst kunnen worden geplaatst heen.

Er worden geen minimale afnames gegarandeerd.

Om de omvang van de opdracht te kunnen controleren, zullen de uitgaven binnen de raamovereenkomst worden gemonitord en zullen indien nodig maatregelen worden genomen om enerzijds te voorkomen dat de maximale waarde van de opdracht zou worden overschreden.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad Van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023