Servicios - 50547-2021

01/02/2021    S21

România-Bucureşti: Servicii de actualizare informatică

2021/S 021-050547

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Număr naţional de înregistrare: 14751237
Adresă: Str. Delea Nouă nr. 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030925
Țară: România
Persoană de contact: Cristiana Stoian, Adrian Leaotă
E-mail: cristina.scurtu@ancom.ro
Telefon: +40 3372845377-358
Fax: +40 372845599-402
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ancom.org.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Autoritate națională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Număr de referinţă: CS06
II.1.2)Cod CPV principal
72540000 Servicii de actualizare informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde, în mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de termenul-limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru:

— servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minimă – 1 lună; cantitate maximă – 36 luni;

— servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minimă – 2 update/corecții software; cantitate maximă – 6 update/corecții software.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subsecvent:

— servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minima – 1 lună; cantitate maximă – 12 luni;

— servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minima – 1 update/corecție software; cantitate maximă – 2 update/corecții software.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru:11.9.2019*-31.12.2019; 1.1.2020-31.12.2020; 1.1.2021-31.12.2021; 1.1.2022-10.9.2022*. *Primul contract subsecvent se va încheia pentru 11.9.2019-31.12.2019, în funcție de data semnării acordului-cadru de către ambele părți. În cazul în care primul contract subsecvent se va încheia după 11.9.2019, data de încetare a ultimului contract subsecvent, respectiv a acordului-cadru în 2022, se va determina în mod corespunzător, asa încât să nu se depășească perioada maximă de derulare a acordului-cadru. În situaţia în care contractul va intra în vigoare după 11.9.2019, valoarea abonamentului lunar pentru dreptul de acces la update și corecții pentru licențele VMware va fi recalculată în funcție de numărul efectiv de zile din luna respectivă pentru care au fost prestate serviciile.

Serviciile suplimentare de implementare update/corecții software vor fi asigurate la cerere, în funcție de necesitățile autorității contractante, iar pentru prestarea acestor servicii se va/vor încheia acte aditionale la contractele subsecvente în derulare, la momentul solicitării realizării serviciilor.

Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevăzut mai sus asa încât să se asigure pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru posibilitatea de asigurare a serviciilor de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM, precum și asigurarea serviciilor suplimentare de implementare update/corecții software, conform prevederilor din caietul de sarcini. Nu se vor încheia contracte subsecvente care să se deruleze pe o perioadă mai mare de 24 de luni și prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 164 alin. (8) din HG 395/2016 referitoare la ajustarea prețurilor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 461 897.12 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM (cod CPV: 72540000-2) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în secţiunea 2): „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 36 deluni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 034 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 27 547,22 RON;

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 330 566,67 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 330 566,67 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minimum un contract subsecvent/an.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 111-272282
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-34832
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 944 058.18 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-15598
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 944 058.18 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 183 015.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-9217
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 145.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-2897
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 145.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-26727
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 95 865.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 95 865.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-26725
Titlu:

Acord-cadru de servicii având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 034 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 944 058.18 RON / Cea mai ridicată ofertă: 944 058.18 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-40374
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 145.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-6202
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 145.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-11540
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 145.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SC-DAC-1791
Titlu:

Contract subsecvent de servicii nr. 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA2U
Număr naţional de înregistrare: RO 1801821
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Telefon: +40 256277500
Fax: +40 256499508
Adresă internet: www.eta2u.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 944 058.18 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 145.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul achiziţii/Serviciul juridic achiziţii
Adresă: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030925
Țară: România
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Telefon: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Adresă internet: www.ancom.org.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/01/2021