Diensten - 505473-2020

23/10/2020    S207

Polen-Juszkowo: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 207-505473

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pruszcz Gdański
Postadres: Zakątek 1
Plaats: Juszkowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
Contactpersoon: Justyna Zalewska
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Telefoon: +48 586929421
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pruszczgdanski.pl
Adres van het kopersprofiel: www.pruszczgdanski.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański

Referentienummer: ZP.271.43.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na zadania – liczba części 4 – rejon V Juszkowo, rejon VI Straszyn, rejon IX Rotmanka, rejon XI Borkowo.

Kod CPV: 90620000-9.

Pełna nazwa: Usługi odśnieżania.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 359 441.31 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu VI Straszyn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straszyn, Arciszewo, Goszyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu IX Rotmanka

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotmanka oraz Juszkowo, ul. Jagodowa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu XI Borkowo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borkowo i Straszyn, os. Przylesie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu V Juszkowo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Juszkowo i Borzęcin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Podstawa prawna:

Art. 67 ust.1 pkt 4 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na podstawie art. 39 Pzp ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański (nr postępowania ZP.271.34.2020, data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 21.8.2020, ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2020/S 165-400943 – 26.8.2020). W postępowaniu w zakresie rejonu nr V (Juszkowo), rejonu nr VI (Straszyn), rejonu nr IX (Rotmanka) oraz rejonu nr XI (Borkowo) nie została złożona żadna oferta. Powyższa sytuacja upoważnia zatem Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Warunki zamówienia nie zostały zmienione.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 1
Benaming:

Rejon V Juszkowo

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
21/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Bujareh Anna Bujałkowska
Postadres: ul. Chopina 4
Plaats: Pruszcz Gdański
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 315 704.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 315 704.49 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu VI Straszyn

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 590 822.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 590 822.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu IX Rotmanka

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Roboty ziemne i transport Zenon Kopania
Nationaal identificatienummer: NIP: 5931793034
Postadres: Klubowa 13
Plaats: Rokitnica
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-021
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 225 472.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 225 472.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 4
Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie rejonu nr XI Borkowo

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: NIP 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 227 441.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 227 441.79 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia, wyrażona w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy Zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na terminy odwołań. Brak technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji, bez wypełnienia sekcji V, związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

19.10.2020 do Wykonawcy Wiktor Investment Sp. z o.o. zostało wysłane zaproszenie do negocjacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki – Rejon V Juszkowo. 21.10.2020 Wykonawca poinformował, ze po przeanalizowaniu zaproszenia nie jest zainteresowany wykonaniem zamówienia we wskazanym zakresie. W związku z powyższym Zamawiający wysyła zaproszenie do Wykonawcy Bujareh Anna Bujałkowska.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2020