Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 50560-2023

25/01/2023    S18

Nederland-Leiden: Organiseren van zakenreizen

2023/S 018-050560

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Naturalis Biodiversity Center
Nationaal identificatienummer: 41647282
Postadres: Darwinweg 2
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik Jan Elderman
E-mail: aanbesteding@naturalis.nl
Telefoon: +31 715687600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.naturalis.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286142/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286142/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Museum en onderzoeksinstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Buitenlandse Dienstreizen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Europese aanbesteding heeft betrekking op het verzorgen van boekingen ten behoeve van buitenlandse dienstreizen voor Stichting Naturalis Biodiversity Center. Voor een uitgebreide beschrijving, zie de Uitnodiging tot Inschrijving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55100000 Hoteldiensten
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de opdracht is gebaseerd op het boekjaar 2019 en de verwachte omvang van de organisatie. De periode 2020 - 2022 is niet representatief vanwege de COVID-19 pandemie. De geraamde waarde van de overeenkomst bedraagt meer dan de drempelwaarde waarboven het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure verplicht is en bedraagt naar verwachting minimaal € 350.000 per jaar, exclusief hotelovernachtingen. Deze opgave is indicatief en aan deze opgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (als onderdeel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van 24 maanden en kan maximaal 2x worden verlengd met een periode van 12 maanden per verlenging. De maximale contractduur is derhalve 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van 24 maanden en kan maximaal 2x worden verlengd met een periode van 12 maanden per verlenging. De maximale contractduur is derhalve 48 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:35

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023