Доставки - 505671-2018

16/11/2018    S221    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Електрическа енергия

2018/S 221-505671

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите — ТД на НАП Велико Търново
1310631880291
пл. Център № 2, ет. 1, стая 106
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Р. Колева; К. Попова
Телефон: +359 62-617207/ +359 62-617193
Електронна поща: r.koleva@ro04.nra.bg
Факс: +359 62-625987
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3664

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Габрово, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от „ЕСО“ ЕАД; поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 975081 kWh (975,081 MWh).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
код NUTS: BG313
код NUTS: BG312
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12; гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 86; ул. „Петропавловска“ № 43; гр. Монтана, ул. „Л. Каравелов“ № 11, пл. „Жеравица“ № 3 и ул. „Хр. Ботев“ № 67; гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД); поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя; прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 859147 kWh (859,147 MWh).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от 1 месец (текущия месец), без междинни или авансови плащания.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офис Габрово при ТД на НАП В. Търново

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7 и ул. „Радецка“ № 11.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочения офис, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД); поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя; прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 115934 kWh (115,934 MWh).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от 1 месец (текущия месец), без междинни или авансови плащания.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 129-293500
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на офиси Видин, Враца, Габрово, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново“, открита с Решение № 13/5.7.2018 г. на заместник териториалния директор на ТД на НАП Велико Търново е прекратена от възложителя по отношение на обособени позиции № 1 и № 2 на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП с Решение № 30 от 30.10.2018 г. на директора на ТД на НАП Велико Търново, поради отказ на първия и втория класирани участници да сключат договори по обществената поръчка и за 2-те обособени позиции. Решението за прекратяване е публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в „Профила на купувача" на 30.10.2018 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, в деня на изпращането му на участниците, като същото е влязло в сила считано от 12.11.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/11/2018